Předmět: Základy práva II

« Zpět
Název předmětu Základy práva II
Kód předmětu KPE/ZAPR2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
A. Obchodní korporace 1. Přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 2. Pojem, založení, vklad, základní kapitál, podíl, orgány, zrušení a zánik. 3. Jednotlivé právní formy obchodních společností a družstvo. B. Obchodní společnosti 4. Právní úprava podle Obchodního zákoníku. 5. Pojem, druhy, vznik, zánik, vklad, základní kapitál, obchodní podíl, obchodní rejstřík. 6. Jednotlivé právní formy obchodních společností a družstvo. C. Pracovní právo 7. Pracovní právo: pojem, prameny, pracovněprávní vztahy, základní zásady, subjekty. 8. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 9. Pracovní doba. Doba odpočinku. Překážky v práci. Dovolená. 10. Odměňování zaměstnanců. Náhrada výdajů. Péče o zaměstnance. 11. Odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. D. Občanské právo procesní 12. Občanské právo procesní: pojem, prameny, subjekty civilního řízení. 13. Druhy civilního řízení. Dokazování. 14. Rozhodnutí a opravné prostředky. Náklady řízení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je budování právního vědomí studentů na základě znalosti právních pojmů, potřebných pro pochopení práva, jeho účelu, vývoje a organizace a jeho správné aplikace v praxi. Student se bude umět orientovat v českém právním řádu, pracovat s právními prameny. Pracovní právo, civilní proces.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v předmětu Aktuální právní problematika, v praxi, v bakalářské práci, v diplomové práci.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Prezenční studium: Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%. Kombinované studium: Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%. Student má povinnou účast na soustředěních 50%. V případě, že uvednou povinnost student nesplní, vyžádá si od přednášejícího zadání seminární práce. Student zpracuje jednu seminární práci v rozsahu 5 stran A4. Téma práce bude určeno individuálně po konzultaci se studentem z obsahu předmětu s přihlédnutím k jeho praxi. Práci student odevzdá v průběhu semestru. Poté proběhne rozprava nad prací a její závěrečné hodnocení. Bez splněné povinnosti se student nemůže zapissovat a účastnit zkoušky.
Doporučená literatura
 • Důvodová zpráva k občanskému zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Důvodová zpráva k zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb..
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb..
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb..
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních - zákon č 292/2013 Sb..
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb..
 • BĚLINA,M., aj. Pracovní právo. 6. vyd.. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-283-0.
 • ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. aj. Právo obchodních korporací.1.vyd.. Praha, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.
 • DVOŘÁK, ŠVESTKA,J.,ZUKLÍNOVÁ, M. aj. Občanské právo hmotné 1. Obecná část. 1.vyd-. Praha, 2013. ISBN 978-80-7478-326-5.
 • DVOŘÁK, ŠVESTKA,J.,ZUKLÍNOVÁ, M. aj. Občanské právo hmotné 3. Věcná práva. 1.vyd-. Praha, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9.
 • HLOUŠKOVÁ, P. aj. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2014. 2014.
 • STAVINOHOVÁ, J.; LAVICKÝ, P. Základy civilního procesu. Brno, 2009.
 • ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P. A ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář.. 2013.
 • WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A.aj. Civilní právo procesní.Část druhá. Řízení vykonávací, řízení insolvenční.. Praha: Leges. ISBN 978-80-7502-077-2.
 • WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A.aj. Civilní právo procesní.Část první. Řízení nalézací.8vyd.. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-076-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní