Předmět: Základy práva

« Zpět
Název předmětu Základy práva
Kód předmětu KPE/ZPI
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
A. Teorie práva a právo ústavní. 1. Právo, právní norma, prameny práva, právní odvětví, ústavní právo, Ústava ČR, základní práva a svobody. B. Evropská unie 2. Evropská unie. C. Občanské právo 3. Soukromé právo: pojem, závaznost právních norem, základní zásady, právní skutečnosti. 4. Osoby: pojem, fyzické osoby, právnické osoby, spotřebitel, podnikatel, zastoupení. 5. Věci: pojem, rozdělení, součást věci, příslušenství, cenný papír. 6. Absolutní majetková práva: pojem, věcná práva, držba, vlastnictví, spoluvlastnictví. 7. Věcná práva k cizím věcem: pojem, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo. 8. Relativní majetková práva: pojem, vznik závazků, smlouva, obsah závazků, spotřebitelské smlouvy, společné dluhy a pohledávky, změny závazků, zánik závazků, zajištění a utvrzení dluhů. 9. Závazky z právních jednání. 10. Závazky z deliktů a jiných právních důvodů. 11. Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku. D. Obchodní korporace 12. Pojem, založení, vklad, základní kapitál, podíl, orgány, zrušení a zánik. 13. Jednotlivé právní formy obchodních společností a družstvo. 14. Přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti právní teorie, Evropské unie, práva ústavního, občanského, korporačního a občanského procesního.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%. Účast na předáškách 80%. V případě nesplnění účasti na přednáškách, vypracuje student seminární práci v rozsahu 5 stran čistého textu, A4. Téma určí přednášející. Vypracování práce a její přijetí přednášejícím je podmínkou pro možnost přihlásit se k účasti na zkoušce z daného předmětu.
Doporučená literatura
  • Důvodová zpráva k občanskému zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb..
  • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb..
  • Ústava ČR. &, &.
  • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. Praha, 2010. ISBN 978-80-87212-60-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní