Předmět: Právní teorie a praxe 1

« Zpět
Název předmětu Právní teorie a praxe 1
Kód předmětu KPE/ZTP1
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Rodinné právo (pojem, předmět, prameny); - manželství (uzavření, neplatnost a neexistence manželství, zánik; registrované partnerství), - vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí, náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, poručenství, opatrovnictví), - určení rodičovství, výživné (pojem, forma, rozsah, plnění, řízení o výživném, jednotlivé typy vyživovacích povinností). Sociálně-právní ochrana dětí (pojem, orgány, další subjekty zajišťující sociálně-právní ochranu dětí; opatření sociálně-právní ochrany dětí, zařízení sociálně-právní ochrany dětí, výchovná opatření, rodičovská zodpovědnost, předběžné opatření podle § 76a o. s. ř., ústavní a ochranná výchova). Základy správního práva (pojem, prameny, principy a zásady); - veřejná správa (pojem, činnost, organizace a kontrola veřejné správy, zaměstnanci veřejné správy; vnitřní správa, správa školství; policejní správa, správa vězeňství, správa zdravotnictví, správa kultury); - správní právo trestní, přestupky, jiné správní delikty; správní řízení (zásady, správní orgány, účastníci, průběh, správní rozhodnutí a jejich přezkum, správní exekuce, veřejnoprávní smlouvy); - územní samospráva (obec a kraj - postavení, zřízení, působnost samostatná a přenesená, orgány a jejich pravomoci, obecní/krajský úřad, volby do zastupitelstev). Věci statusové - matrika, státní občanství. Problematika cizinců, uprchlíků a azylu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Cílem předmětu Právní teorie a praxe 1 je seznámit studenty se základy správního a rodinného práva, včetně sociálně právní ochrany a umožnit jim pochopení fungování výše uvedených právních odvětví v českém právním řádu spolu s kontextem sociální práce a sociální politiky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60 %. Účast na přednáškách je povinná.
Doporučená literatura
  • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo - Obecná část (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
  • HORÁKOVÁ, J. Základy práva pro neprávníky. Praha: Linde., 2014. ISBN 978-80-86131-99-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr