Předmět: Právní teorie a praxe 2

« Zpět
Název předmětu Právní teorie a praxe 2
Kód předmětu KPE/ZTP2
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
1. Sociální zabezpečení a sociální služby (pojem, právní úprava, organizace, sociální pojištění, sociální péče, sociální služby, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální zabezpečení v EU...). 2. Pomoc v hmotné nouzi (pojem, právní úprava, organizace, řízení o dávkách, dávky; životní a existenční minimum). 3. Státní sociální podpora (pojem, právní úprava, organizace státní sociální podpory, řízení o dávkách, druhy dávek, oprávněné osoby). 4. Důchodové pojištění a nemocenské pojištění (pojem, právní úprava, organizace, pojištěnci, druhy důchodů, podmínky nároku na jednotlivé důchody, čekací doba, podpůrčí doba; pojistné na sociální zabezpečení; penzijní připojištění, dávky z nemocenského pojištění, ochranná lhůta...). 5. Zdravotní pojištění (pojem, právní úprava, organizace, pojištěnci, podmínky poskytování péče a její úhrady, zdravotní pojišťovny, pojistné na veřejné zdravotní pojištění). 6. Základní pojmy pracovního práva (pojem, prameny, předmět, funkce, postavení v právním systému, vztah k ostatním právním odvětvím, zásady pracovněprávních vztahů...). 7. Pracovněprávní vztah (pojem; druhy; účastníci; obsah; prvky; vznik, zánik a změna pracovněprávního vztahu...). 8. Právní skutečnosti, události a úkony v pracovním právu (pojem, náležitosti, vady právních úkonů - neplatnost, přechod práv, zánik práv, lhůty...). 9. Pracovní poměr (pojem, subjekty, objekt, obsah, druhy, vznik, změna, zánik, ukončení, pracovní smlouva, zkušební doba, pracovní kázeň a pracovní řád, dovolená, odměňování za práci, překážky v práci, BOZP, péče o zaměstnance...). 10. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). 11. Náhrada škody (pojem, obsah, formy, druhy, odpovědnost zaměstnance, odpovědnost zaměstnavatele...). 12. Kolektivní pracovní právo (pojem, subjekty, odbory, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, stávka...). 13. Zaměstnanost (pojem, zákonná úprava, státní politika zaměstnanosti, subjekty, podpora v nezaměstnanosti a rekvalifikaci, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, zaměstnávání cizinců, zaměstnávání OZP, kontrolní činnost...).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s hlavními pojmy a problémovými oblastmi práva sociálního zabezpečení a pracovního práva, bude jim představeno fungování výše uvedených právních odvětví v českém právním řádu spolu v kontextu sociální práce a sociální politiky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%. Kombinované studium: Účast na soustředěních je povinná. V případě neúčasti zpracuje student seminární práci v rozsahu 5 stran čistého textu A4 na téma, které zadá přednášející. Práce bude odevzdaná ve stanoveném termínu. Její řádné vypracování a odevzdání je spolu se semínární prací, která je zadaná všem studentům, podmínkou pro udělení zápočtu před zkouškou.
Doporučená literatura
  • BĚLINA, M. aj. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-405-6.
  • HORÁKOVÁ, J. Základy práva pro neprávníky. Praha: Linde., 2014. ISBN 978-80-86131-99-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr