Předmět: Právní teorie a praxe 3

« Zpět
Název předmětu Právní teorie a praxe 3
Kód předmětu KPE/ZTP3
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
o Trestní právo: účel, funkce, rozbor základních zásad, prameny - rozbor působnosti trestních zákonů. o Trestní odpovědnost: trestný čin - duhy, rozbor skutkové podstaty, okolnosti vylučující protiprávnost, vývojová stádia, zánik trestní odpovědnosti. o Tresty: účel, systematika, druhy, rozbor podmínek ukládání a výkonu alternativních trestů, ukládání, zánik trestu, zahlazení odsouzení. o Ochranná opatření: účel, systematika, druhy, ukládání. o Trestné činy: systematika, rozbor některých skutkových podstat - např. ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, porušování domovní svobody, pohlavní zneužívání, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zanedbání povinné výživy, týrání svěřené osoby, ohrožování výchovy dítěte, podání alkoholu dítěti, krádež, podvod, lichva, ohrožení pod vlivem návykové látky, drogové trestné činy, násilí proti úřední osobě, zneužití pravomoci úřední osoby, úplatkářské trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněné zaměstnávání cizinců, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, padělání a pozměnění veřejné listiny, nebezpečné pronásledování, nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu. o Trestní řízení: účel, prameny, rozbor základních zásad. o Subjekty trestního řízení: pravomoc a příslušnost soudů, státní zástupce, policejní orgán, pachatel - právo na obhajobu, obhájce nutná obhajoba, poškozený - náhrada újmy, oběť trestného činu, zúčastněná osoba, probační úředník - mediace a probace, náplň práce. o Procesní úkony - protokolování, podání, doručování, nahlížení do spisů. Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení. Dokazování - průběh, rozbor důkazních prostředků. o Stádia trestního řízení: přípravné řízení - formy, průběh, hlavní líčení, opravné řízení, vykonávací řízení - rozbor výkonu trestů a ochranných opatření. o Rozhodnutí a opravné prostředky - forma a náležitosti, právní moc a vykonatelnost, podmínky podání opravných prostředků, oprávněné osoby. Náklady trestního řízení. o Soudnictví ve věcech mládeže - rozbor základních zásad, podmínky trestní odpovědnosti, rozbor sankcí a jejich ukládání, rozbor řízení v trestních věcech mladistvých. o Justiční a policejní spolupráce v EU - prameny, vzájemné uznávání rozhodnutí, vzájemná pomoc, výměna informací z rejstříku trestů, evropský zatýkací rozkaz, Europol, Eurojust.zylu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s hlavními pojmy trestního práva, budou jim osvětleny základy trestního řízení, trestných činů, trestů atd. Bude jim představeno fungování výše uvedeného právního odvětví v českém právním řádu spolu v kontextu sociální práce a sociální politiky, včetně umožnění praktické diskuze a řešení konkrétních případů z praxe v rámci cvičení.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%.
Doporučená literatura
  • FENYK, J. a SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 2.vyd.. Praha: Wolters Kluwer., 2018. ISBN 978-80-7552-965-7.
  • Chmelík, J. Rukověť trestního práva: učební pomůcka ke studiu trestního práva. Praha: Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-884-0.
  • JELÍNEK, J., aj. Trestní právo hmotné - Obecná část. Zvláštní část.. 2013.
  • JELÍNEK, J., aj. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou.. 2014.
  • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. Praha: Leges, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr