Předmět: Právní rámec v oblasti neformálního vzdělávání

« Zpět
Název předmětu Právní rámec v oblasti neformálního vzdělávání
Kód předmětu KPP/PRA-P
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do teorie práva - vymezení základní právních pojmů, prameny práva, typy právní kultury, rozdělení práva, právní vztahy, subjekty právních vztahů 2. Úmluva o právech dítěte a její uplatnění ve školském zákoně 3. Ústava ČR, její části a význam pro občany ČR 4. Přehled oblastí, které řeší školský zákon 5. Školský zákon a vyhlášky se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 6. Školský zákon a vyhlášky se zaměřením na poradenské služby školy a školská poradenská zařízení 7. Školský zákon a vyhlášky se zaměřením na zájmové vzdělávání 8. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 9. Zákon o pedagogických pracovnících 10. Občanský zákoník - rodinné právo 11. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 12. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči 13. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 14. Úprava občanských sdružení podle nového občanského zákoníku Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 25% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení

Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Právní rámec 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponujezákladními znalsotmi práva.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Sdělení č. 104/1991 Sb. federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte..
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění.
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění.
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči, v platném znění.
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění.
 • Zákon č. 2018/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Zákony a vyhlášky jsou ke stažení v aktuálním znění na www.zakonyprolidi.cz.
 • ELIÁŠ, K. et al. Občanské právo pro každého: Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd.. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 78-80-7478-493-4.
 • SPIRIT, M. Úvod do studia práva. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5280-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr