Předmět: Školní management

« Zpět
Název předmětu Školní management
Kód předmětu KPP/SMAE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Bárta Karel, Mgr.
Obsah předmětu
1. Obecná terminologie, teorie řízení školství, vzdělávací politika. Specifika školství a školy a jejich řízení. 2. Obecné otázky řízení školy. 3. Obecné otázky řízení - Management jako teorie řízení. 4. Leadership. Selfmanagement. 5. Organizační modely výukových a vzdělávacích programů. Teorie a praxe výchovných modelů. 6. Provoz a řízení ve školství. Normativní řízení školy. 7. Propagace ve školství.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 92 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů se základními zásadami a principy řízení a jejich aplikací ve školní praxi. Dalším cílem je seznámení studentů se základními zásadami a principy řízení sebe sama a budování s tím souvisejících dovedností a návyků
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Školní management 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BACÍK. F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. aj. Kapitoly ze školského managementu. Praha: PedF UK, 1998.
 • DONNELLY, J. H. jr.; GIBSON, J., L.; IVANCEVICH, J. M. Management. Praha: Grada, 1997.
 • PLAMÍNEK, J. Praktický atlas managementu cílů, času a stresu. Praha: Grada, 2004.
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000.
 • SOLFRONK, J. Kapitoly ze školského managementu. Liberec: PedF TU v Liberci, 2002.
 • SOLFRONK, J. Pedagogické řízení školy. Praha: PedF UK v Praze, 1994.
 • SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996.
 • WEIHRICH, H.; KOONTZ, H. Management. Praha : East, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr