Předmět: Dějiny výtvarné kultury 1

« Zpět
Název předmětu Dějiny výtvarné kultury 1
Kód předmětu KPV/DEUK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
 • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Renesanční umění, barokní umění, umění 19. století (klasicismus, empír, romantismus, realismus, naturalismus, impresionismus, neoimpresionismus, postimpresionismus, symbolismus, secese). Umění moderny, umění 1. a 2. poloviny 20. století, současné umění. Seznámení se základními pojmy a terminologií oboru.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 90 hodin za semestr
 • Exkurze - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit s nejdůležitějšími uměleckými slohy a etapami české i světové výtvarné kultury. V rámci seminářů budou studenti seznámeni s metodami seznamování dětí a studentů s výtvarným uměním prostřednictvím návštěv v galériích, účastí na výstavách i jinými formami.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Aktivní účast ve stanoveném rozsahu, vypracování seminární práce podle zadání.
Doporučená literatura
 • CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H a H, 1994.
 • LAROUSSE, J. Umění nové doby. Praha:Odeon, 1974.
 • LEINZ, G. Malířství 20. století. Praha-Rebo, 1996.
 • PIJOAN, J. Dějiny umění. Díl 10.. Praha:Odeon, 1991.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní