Předmět: Diplomová práce II

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce II
Kód předmětu KSY/D2MO
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 12
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
 • Hovorková Valentová Vladimíra, Ing. Ph.D.
 • Gurinová Kateřina, Ing. Ph.D.
 • Öhm Jan, Ing. Ph.D.
 • Tatek Benetti Karina, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1. Zásady psaní odborného textu. 2. Metodické vedení studenta při zpracování diplomové práce. 3. Citační etika. 4. Příprava obhajoby a prezentace diplomové práce. 5. Odevzdání diplomové práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Vypracování seminární práce v magisterkém studijním programu - 300 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Při individuálních konzultacích s vedoucím práce a konzultantem si student ověřuje správný postup při zpracování závěrečné práce tak, aby při jejím zpracování byly využity nejnovější odborné poznatky. Práce musí odpovídat předepsaným normám a splňovat formálním náležitosti. Příprava diplomanta na obhajobu diplomové práce (prezentace práce v rámci katedry).
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: Aktivní spolupráce s odbornou katedrou a konzultantem. Vypracování časového harmonogramu řešení zadání diplomové práce včetně návrhu PowerPointové prezentace. Veřejná presentace diplomové práce v rámci katedry.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1996.
 • ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
 • ČSN ISO 7144. Dokumentace - formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.
 • Databáze univerzitní knihovny.
 • BUI, Y. How to Write a Master's Thesis. Thousand Oaks, 2009. ISBN 978-1412957106.
 • SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2017. Závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Liberec: Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017.
 • SYNEK, M., H. SEDLÁČKOVÁ a H. VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr