Course: Batchelor Work

« Back
Course title Batchelor Work
Course code KTT/BP1
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 8
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Krupincová Gabriela, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Course content
Processing part of batchelor thesis in written form.

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments), Laboratory work, Independent creative and artistic activities
 • Class attendance - 84 hours per semester
 • Presentation preparation (report) - 10 hours per semester
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis - 140 hours per semester
Learning outcomes
The aim of this course is to acquaint students with thesis preparation. The basic rules for the processing of texts are explained to students and they are informed about the content and formalities of thesis and the manner of their presentation.
Student is able to work up given theme in the technical field.
Prerequisites
Theoretical knowledge acquired during study.

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis, Presentation of student research activity

Credit: Active cooperation with professional department. Processing individual parts of thesis in written form under the tutor and consultant of work. Usually a public defense of partial results in the form of Power Point presentations.
Recommended literature
 • ČSN ISO 690: Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996.
 • ČSN ISO 690-2: Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut. 2000.
 • Boldiš, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 2.5. 1999-2002, poslední aktualizace 3. 9. 2002. [cit. 31. 3. 2011]..
 • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s..
 • Dvořáková - Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s..
 • Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271s..
 • Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002. 223s..
 • Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 117s..
 • Kapounová, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 20s.
 • Kořínek, J. ; Strnad, V; Polster, V. Diplomová práce: (metodická pomůcka). Brno: MZLU, 1995. 170s..
 • Kováříček, V., Krejčová, E., Krejčí, V. Diplomové a závěrečné práce: metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. 33s..
 • MEŠKO, D., KATUNŠĆÁK, D., FINDRA, J. A KOLEKTIV. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • Michalík, P., Roub, Z., Vrbík, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002, 67s..
 • Nekuda, J., Slaný, A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 64s..
 • Placheta, Z.:. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30s..
 • POKORNÝ, J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: CERM, 1994.
 • Sedlák, J. Úvod do práce s informacemi. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 63s..
 • Synek, M., Sedláčková, H., Svobodová, I. Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v Praze:. VŠE Praha, 1997.
 • Synek, M., Sedláčková, H., Vávrová, H. psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE, 2002. 59s..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Textile and Fashion Design - Textile and fashion design (Liberec) (2012) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (2012) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (2016) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (2016) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Textile and Fashion Design - Textile Design and Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Textile marketing (2012) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing Production and Management of Clothing Trade (2012) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (2012) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (2012) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Textile and Fashion Design - Design of fashion accessories and interior objects (2012) Category: Textile production and clothing industry 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter