Course: Diploma Thesis 1

« Back
Course title Diploma Thesis 1
Course code KTT/DP1
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
 • Ursíny Petr, prof. Ing. DrSc.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Krupincová Gabriela, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Course content
Working out of profesional research on topis of thesis. Plan of experiment.

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Written assignment presentation and defence, Problematic methods (research and exploration), Independent creative and artistic activities
 • Graduate study programme term essay - 48 hours per semester
 • Presentation preparation (report) - 10 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 48 hours per semester
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis - 80 hours per semester
Learning outcomes
The aim of this course is to acquaint students with professional research process. The basic rules for the processing of scientific texts are explained to students, students are informed about the content and formalities of thesis and the manner of their presentation. Students will become acquainted with the chosen theme and prepare a plan of experiments, they will realize pilot tests to verify that the given topic is a suitable for solutions of thesis and solvable in terms of both professional and formal.
Student is able to work up given theme in the technical field.
Prerequisites
Theoretical knowledge acquired during study.

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis, Presentation of student research activity, Written assignment

Processing professional commented search corresponding to the chosen research problem, preparing the plan of experiments and verification of existing information. Processing the findings in writing form under the guidance of tutor. Public defense of the achievements in the form of a Power Point presentation.
Recommended literature
 • ČSN ISO 690: Bibliografické citace - obsah, forma a struktura.. Praha: Český normalizační institut, 1996.
 • ČSN ISO 690-2: Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.. Praha: Český normalizační institut., 2000.
 • Další literatura dle specifik tématu, databázové zdroje univerzitní knihovny.
 • Boldiš P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 2.5. 1999-2002, poslední aktualizace 3. 9. 2002. [cit. 31. 3. 2011]..
 • Čmejrková S., Daneš F., Světlá D. Jak napsat odborný text.. Praha: LEDA, 1999.
 • Dvořáková - Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s..
 • Eco U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Filka J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002.
 • Holoušová D., Krobotová M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
 • Kapounová J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998.
 • Kořínek J., Strnad V., Polster V. Diplomová práce: (metodická pomůcka). Brno: MZLU, 1995.
 • Kováříček V., Krejčová E., Krejčí V. Diplomové a závěrečné práce: metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací.. Ostrava: Ostravská univerzita,, 1994.
 • Meško D., Katunščák D., Findr, J. a kolektiv. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80- 8063-219-7.
 • Michalík P., Roub Z., Vrbík V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002.
 • Nekuda J., Slaný A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita, 1993.
 • Placheta Z. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • Pokorný J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: CERM, 1994.
 • Sedlák J. Úvod do práce s informacemi. Brno: Masarykova univerzita, 1996.
 • Synek M., Sedláčková H., Svobodová I. Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v Praze: (metodický návod jak psát seminární, diplomové, doktorské a jiné písemné práce). Praha: VŠE, 1997.
 • Synek M., Sedláčková H., Vávrová H.:. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE, 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Nonwoven and Nanomaterials (2012) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2012) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (ANG) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2018) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2012) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2018) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer