Předmět: Atletika 1

« Zpět
Název předmětu Atletika 1
Kód předmětu KTV/ATL1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (3 dvouhodinové lekce) : 1. Charakteristika a rozdělení atletikých disciplin (sprinty,běhy, chůze, skoky, vrh a hody). Základní pohybové schopnosti a jejich uplatnění v atletických disciplinách, rozvoj rychlosti, vytrvalosti,síly, obratnosti a kloubní pohyblivosti). 2. Atletická pravidla - všeobecná ustanovení, sprinty a štafety, běhy a chůze. 3. Atletická pravidla - horizontální skoky (dálka, trojskok), vertikální skoky (výška, tyčka), vrh (koule) a hody (disk,oštěp, kladivo). Cvičení (11 dvouhodinových lekcí) : 1. Poučení o bezpečnosti, úvodní informace. Atletické rozcvičení, drobné hry (rychlostní charakter), běžecká ABC, technika běhu - sprint, polonízký start. 2. Rozvoj rychlostních schopností, frekvenční cvičení, akcelerace, technika NS, štafetová předávka spodním obloukem 3. R, překážková ABC na místě a v chůzi, skokanská průprava, dálkařské odrazy s 5 a 3 mezikroky, dálkařská průprava z krátkého rozběhu. 4. Fartlek - výběh do terénu + hry v přírodě 5. Průpravná a speciální cvičení - skoky, vrhy a hody.. 6. Opak. - běž. ABC, NS, štaf. předávka v rychlosti, koule : odhody vzad, vpřed, trčením..., hody z místa z čelného, bočného a zádového postavení 7. Přek. ABC, nácvik 3-krok. přek. rytmu, přeběhy stranou a středem na 5, přeběhy na 3 kroky na zkrác. mezerách, koule - hody z místa, nácvik sunu 8. Dálka - metodická řada, nácvik dálky skrčným způsobem, skoky z celého rozběhu. Rozvoj vytrvalosti - běžecké hry. 9. R na překážkách, NS, náběh na 1. překážku,přeběhy 5-ti překážek z NS na 3 kroky, koule - metodika a nácvik sunu. 10. Plnění zápočtových požadavků. 11. Plnění zápočtových požadavků.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
V průběhu výuky student musí zvládnout techniku základních atletických disciplin, pravidla atletiky. Zároveň rozvíjí své pohybové schopnosti a seznámí se s metodickými řadami pro nácvik základních atletických disciplin.
Student bude schpopen předvést správnou techniku atletických disciplín, bude schopen rozhodovat ve vedlejších funkcích na soutěžích.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

- praktický zápočet (ukázka techniky atletických disciplin - NS, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, běh na 12min) - písemný test z pravidel atletiky
Doporučená literatura
 • JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorostu.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0.
 • Jeřábek, P. Didaktika školní atletiky I.. Liberec, 2021. ISBN 978-80-7494-557-1.
 • KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě.1.vyd. Praha : Olympia, 2000.. ISBN 80-7033-324-.
 • MILLEROVÁ, V. et al. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005..
 • ŠIMON, J. et al. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Praha : Olympia, 2004. 236 s.. ISBN 80-7033-815-.
 • VELEBIL, V. et al. Atletické skoky. 1. vyd. Praha : Olympia, 2002, 114 s.. ISBN 80-7033-769-.
 • Vindušková, J. et al:. Abeceda atletického trenéra. Praha : Olympia, 2021. ISBN 978-80-7376-640-5.
 • VINDUŠKOVÁ, J. et al:. Abeceda atletického trenéra.. Praha: Olympia, 2003. ISBN 80-7033-770-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr