Předmět: Atletika 2

« Zpět
Název předmětu Atletika 2
Kód předmětu KTV/ATL2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení (14 lekcí) : Překážková ABC, rozvoj akcelerace a max. rychlosti herní formou. Překážky - ABC opakování, přeběhy stranou a středem na 5-7 kroků, koule - průpravné odhody. Charakteristika a rozdělení atletických disciplin (charakteristika, energetické krytí). Rozvoj vytrvalosti, herní forma, intervalová metoda. Základní rozvoj pohybových schopností a základní atletické dovednosti (klíčové body nácviku). Rozvoj rychlosti, nízký start + výškařská průprava. Překážková ABC, výška - nácvik flopu z krátkého rozběhu, koule - průprava , vrh z místa. Přeběhy překážek v 3-krokovém rytmu (zkrácené mezery), koule - nácvik sunu, vrhy se sunem. Přeběhy překážek v 3-krokovém rytmu, náběh z nízkého startu, výška - flop z celého rozběhu. Dálka - metodická řada, rytmus rozběhu, koule - vrhy se sunem, rozvoj rychlostní vytrvalosti. Překážková ABC, přeběhy na 3 kroky z nízkého startu, výška - flop z celého rozběhu. Dálka - skoky z celého rozběhu, Koule - vrhy se sunem, individuální zdokonalování. Zápočet: M - 60m, dálka, koule (6kg), 400m, 60m př. (8,50m/91cm), výška, 1500m Ž - 60m překážek (7,70m/76cm), výška, 200m, dálka, koule (3kg), 800m

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Skupinová konzultace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
V průběhu výuky student zvládne nácvik techniky základních atletických disciplin, rozvíjí své pohybové schopnosti a dovednosti, v seminární práci prokáže schopnost orientace v atletické problematice.
Student bude schopen správného technického provedení atletických disciplín.
Předpoklady
Zvládnutí metodických postupů výuky atletických disciplín, potřebná úroveň rozvoje pohybových schopností.
KTV/ATL1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

- docházka min. 80 % - praktický zápočet - dosažení počtu bodů ve víceboji (muži 2800 b., ženy 1800 b.) a zároveň min. 100 b. z každé disciplíny dle vícebojařských tabulek muži sedmiboj (60 m, dálka, koule 6 kg, 400 m, 60 m př. - 91 cm/ 8,50 m, výška, 1500 m) ženy šestiboj (60 m př. - 68 cm / 7,70 m, výška, 200 m, dálka, koule 3 kg, 800 m) - atletická praxe v rozhodování nebo organizaci soutěží pro školní věk (Atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu, Štafetový pohár,...)
Doporučená literatura
 • Pravidla atletiky. Praha : Olympia, 2002..
 • JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorostu.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0.
 • Jeřábek, P. Didaktika školní atletiky I.. Liberec, 2021. ISBN 978-80-7494-557-1.
 • KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě.1.vyd. Praha : Olympia, 2000.. ISBN 80-7033-324-.
 • MILLEROVÁ, V. et al. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005..
 • ŠIMON, J. et al. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Praha : Olympia, 2004. 236 s.. ISBN 80-7033-815-.
 • VELEBIL, V. et al. Atletické skoky. 1. vyd. Praha : Olympia, 2002, 114 s.. ISBN 80-7033-769-.
 • Vindušková, J. et al:. Abeceda atletického trenéra. Praha : Olympia, 2021. ISBN 978-80-7376-640-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr