Předmět: Atletika

« Zpět
Název předmětu Atletika
Kód předmětu KTV/ATLE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
  • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: (4 dvouhodinové lekce) 1. Charakteristika sportovního odvětví, rozdělení atletických disciplin 2. Pravidla atletiky (všeobecná i pro jednotlivé discipliny) 3. Základy atletického tréninku (složky, energetická náročnost, stavba ) 4. Ekonomika atletických oddílů(sponzorování, hospodářská činnost, organizace závodů) Cvičení (10 dvouhodinových lekcí) 1. Technika,metodika a trénink sprinterských disciplin 2. Technika,metodika a trénink překážkových běhů 3. Technika,metodika a trénink štafetových běhů 4. Technika,metodika a trénink skoku dalekého 5. Technika,metodika a trénink skoku vysokého (flop) 6. Technika,metodika a trénink vrhu koulí (zádová technika) 7. Technika,metodika a trénink hodu oštěpem 8. Technika,metodika a trénink běhů na střední a dlouhé tratě 9. Ukázka techniky hodu diskem, kladivem a skoku o tyči 10.Zápočtová hodina

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
V průběhu výuky se posluchač seznámí se základy techniky atletických disciplin, biomechanickými zákonitostmi a fyziologickým účinkem. Součástí výuky je i organizace, rozhodování a vyhodnocování atletických soutěží.
studenti získají klíčové kompetence sportovního manažera
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Dosažení min. 70 b. z dalších zápočtových požadavků : - aktivní účast na výuce - min. 80 % (max. 20 b.) - písemný test z pravidel atletiky - max. 25 b. - praktický zápočet (prokázání požadované úrovně pohybových schopností a atletických dovedností) - ukázka techniky provedení základních atletických disciplín : NS - max. 10 b., hod míčkem - max. 10 b., výkon ve skoku dalekím - max. 20 b. - praxe v rozhodování nebo organizaci soutěží pro 1. stupeň ZŠ - max. 15 b.
Doporučená literatura
  • www.atletika.cz.
  • JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorostu.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0.
  • KÁRNÝ, P. Didaktika atletiky. Liberec : Technická univerzita, 1996.
  • ŽÁK, V. Pravidla atletiky. Praha : Česká atletika s.r.o., 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr