Předmět: Atletika

« Zpět
Název předmětu Atletika
Kód předmětu KTV/ATTK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: (1 dvouhodinová lekce) 1. Pravidla atletiky, školní atletické soutěže pro 1.stupeň ZŠ. Cvičení: (6 dvouhodinových lekcí) 1. Atletická rozcvička,drobné atletické hry. 2. Technika a metodika sprinterských disciplin. 3. Technika a metodika štafetových běhů. 4. Technika a metodika skoku dalekého a vysokého. 5. Technika a metodika hodu kriketovým míčkem. 6. Test z pravidel atletiky, praktické zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
V průběhu semestrální výuky se posluchač seznámí se základy techniky atletických disciplin a metodickými nácvikovými řadami. Při studiu se klade důraz na hravou formu výuky dětí mladšího školního věku. Součástí studia je i organizace atletických soutěží.
Student bude schopen správného technického provedení atletických disciplín.
Předpoklady
znalost metodických postupů výuky atletických disciplín

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Dosažení min. 70 b. z dalších zápočtových požadavků : - aktivní účast na výuce - min. 80 % (max. 20 b.) - písemný test z pravidel atletiky - max. 25 b. - praktický zápočet (prokázání požadované úrovně pohybových schopností a atletických dovedností) - ukázka techniky provedení základních atletických disciplín : NS - max. 10 b., hod míčkem - max. 10 b., výkon ve skoku dalekím - max. 20 b. - praxe v rozhodování nebo organizaci soutěží pro 1. stupeň ZŠ - max. 15 b.
Doporučená literatura
 • Pravidla atletiky. Praha : Olympia, 2002..
 • www.atletika.cz.
 • DOSTÁL,E., VELEBIL,V. Didaktika školní atletiky. Praha : Univerzita Karlova,1992..
 • JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorostu.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0.
 • KAPLAN, A., BARTŮNĚK,D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha : Portál, 2010..
 • KÁRNÝ,P. Didaktika atletiky. Liberec : Technická univerzita,1996..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr