Předmět: Biomedicínské aspekty tělesné výchovy

« Zpět
Název předmětu Biomedicínské aspekty tělesné výchovy
Kód předmětu KTV/BATV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Limitující faktory pohybové činnosti člověka. 2. Pohybová aktivita a zdraví. Pohybová aktivita a sport jako terapie. 3. Posuzování schopnosti k pohybové aktivitě. 4. Sportovní traumatologie. Úrazy, příčiny, mechanismus vzniku, diagnóza, prevence. 5. Patologické stavy vznikající při sportovní činnosti. Přetrénování, abstinenční syndrom. Vyčerpání, schvácení. Náhlá smrt při sportu. 6. Prevence poškození zdraví. 7. Specifika vodního prostředí, potápění. Specifika vysokohorského prostředí a pohybové aktivity v extrémních výškách. 8. Tepelný stres a zátěž. Tělesná aktivita v horku a chladu. 9. Doping ve sportu. Definice, zakázané skupiny látek a metod. Dopingové kontroly. 10. Poškození zdraví dopingovými látkami, prevence dopingu. Cvičení: 1. Klinické vyšetření sportovce a posouzení zdravotního stavu. Preventivní prohlídka. Obecná funkční vyšetření a speciální testy pro určení trénovanosti. 2. Regenerace ve sportu. Stravování a pitný režim. Vztah výživy a pohybové aktivity. 3. Pohybová aktivita v dětském věku. 4. Pohybová aktivita ve vyšším věku. Specifika sportu žen. 5. Zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se během semestru seznámí se základy klinického vyšetřování se zvláštním zaměřením na funkční zátěžovou diagnostiku, s posuzováním schopnosti k pohybové aktivitě, se základy sportovní traumatologie a specifiky provádění pohybových aktivit v různých věkových kategoriích a prostředí.
Student bude schopen posoudit schopnosti k pohybové aktivitě.
Předpoklady
Znalosti z anatomie člověka v rozsahu osnov ANA1,2; FYZ a FYTC.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška

Zápočet získá student za aktivní účast na cvičeních, zpracování zadaného tématu v PPT referátu a za správně vyřešené pracovní listy. Zkouška: písemná.
Doporučená literatura
  • KUČERA, M. a kol. Pohybový systém a zátěž, vyd. Praha : GRADA Publishing, 1997.
  • KUČERA, M. aj. Pohyb v prevenci a terapii, vyd. Praha : Karolinum, 1998.
  • KUČERA, M. aj. Sportovní medicína, vyd. Praha : GRADA Publishing, 1999.
  • MÁČEK, M. a kol. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha, 2011. ISBN 9788072626953.
  • NEKOLA, J. a kol. Doping a sport, Praha, Olympia, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr