Předmět: Didaktika tělesné výchovy 2

« Zpět
Název předmětu Didaktika tělesné výchovy 2
Kód předmětu KTV/DI2E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Aplikace didaktických zásad ve školní TV (výčet a charakteristika didaktických zásad, vyučovací metody). 2. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve školní TV. 3. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu TV (periodizace ontogenetického vývoje, věkové zákonitosti a individuální zvláštnosti). 4. Učení (obecná analýza, teoretické koncepce, obecné zákony a druhy učení). 5. Motorické učení (obecné teorie, pohybové dovednosti v MU, druhy senzomotorického učení). 6. Motorické učení (fáze motorického učení, činitelé v motorickém učení, křivka učení). 7. Výzkum v didaktice TV (cíle a výzkumné přístupy, výzkumné metody v TV a uplatnění výsledků v praxi). Cvičení: 1. Organizační pokyny k průběžné praxi z TV. Komunikace v hodinách TV. 2. Zásady bezpečnosti při hodinách TV (praktické cvičení v tělocvičně). 3. Základní didaktické principy v hodině TV. 4. Motorické testy v hodině TV. 5. Didaktické sledování hodiny TV - praktické cvičení ve vybraných školách. 6. Sportovní kursy, soutěže, mimoškolní TV aktivity. 7. Praktické zkušenosti z výuky, rozbor průběžné praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obsah předmětu navazuje na Didaktiku tělesné výchovy 1 v Bc. studiu.
Student získá odborné kompetence pro vyučování TV.
Předpoklady
Znalosti z předmětu Didaktika 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Didaktický test

Aktivní účast na výuce (min. 80 %). Záznam z didaktického sledování hodiny TV. Zkouška: ústní
Doporučená literatura
 • Časopis Těl. Vých. a Sport Mlád.: posledních 5 ročníků..
 • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. Praha SPN, 1988..
 • FROMEL, K. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Olomouc : PF UP, 1987.. &, &.
 • MUŽÍK, V., HURYCHOVÁ, A. K novému pojetí didaktiky tělesné výchovy. Brno : PF MU, 1994..
 • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : UK, 2000..
 • TILINGER, P. a kol. Odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha, UK FTVS, 1994..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr