Předmět: Fyziologie člověka

« Zpět
Název předmětu Fyziologie člověka
Kód předmětu KTV/FYZC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do fyziologie člověka. Buňka. 2. Fyziologie tělesných tekutin, krve a imunitní systém. 3. Fyziologie srdce a krevního systému. 4. Fyziologie dýchání. 5. Fyziologie trávení a vstřebávání látek. 6. Metabolismus a fyziologie výživy. 7. Fyziologie vylučování. Termoregulace. 8. Endokrinní systém. 9. Fyziologie svalů. 10. Obecná neurofyziologie. 11. Fyziologie centrálního nervového systému. 12. Motorický systém. AVS. Limbický systém. 13. Fyziologie smyslů. 14. Integrační a asociační činnost NS. Cvičení: 1. Praktikum (kalendářní věk, tělesná výška). 2. Praktikum (BMI, tuková tkáň). 3. Praktikum (ukazatele srdeční činnosti, TK). 4. Praktikum (metabolismus). 5. Praktikum (výživa, energie). 6. Praktikum (pracovní energie). 7. Praktikum (svalový test), zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou klidové fyziologie člověka.
Student získá odborné znalosti o činnosti a funkcích orgánových systémů lidského těla.
Předpoklady
Znalosti z anatomie člověka v rozsahu osnov ANA1,2.
KCH/ANA2

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Vstupní požadavek Zapsaný předmět v IS (stag); zkouška z ANA2. Zápočtové požadavky Účast na cvičeních a odevzdané protokoly. Získat ze 3 testů 60 % bodů (Ti, kteří nezískají 60 % bodů, mohou psát opravnou písemku z celé látky Bude-li její výsledek lepší, než z některé z napsaných písemek, nejnižší hodnota se škrtne a do konečného výsledku se započítá hodnota opravné písemky). Je-li dosaženo ze 3 písemek 80 % bodů, je zápočet udělen hned. Zápočtová písemka napsat na 60 % bodů. Zkouška Kombinovaná forma (písemná, ústní).
Doporučená literatura
 • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-802-4730-684.
 • MERKUNOVÁ, A.. Základy funkční somatologie (fyziologie): poznámky k přednáškám.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-079-5.
 • ROKYTA, R. Fyziologie. Praha, Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-238-1.
 • SILBERNAGL, S. a DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-4271-7.
 • VRCHOVECKÁ, P. Fyziologie člověka. Liberec, 2020. ISBN 978-80-7494-513-7.
 • WARD, JEREMY P.T. a LINDEN, ROGER W.A. Základy fyziologie. Praha, Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-667-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr