Předmět: Gymnastika 2

« Zpět
Název předmětu Gymnastika 2
Kód předmětu KTV/GYM2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Dygrín Jiří, PaedDr.
 • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení - ženy: 1. Zápočtové požadavky, akrobatické přípravy. Přeskok . 2. Názvosloví akrobatická cvičení 1 část. Akrobacie. Hrazda. Trampolína. 3. Kruhy. Akrobacie. Hrazda. 4. Metodika gymnastických průprav. Přeskok. Kladina nízká. Trampolína. 5. Metodika akrobatických tvarů. Kruhy. Akrobacie. Hrazda . 6. Gymnastické hry. Trampolína. Kladina nízká. 7. Hrazda. Akrobacie. Přeskok. Šplh na tyči. 8. Názvosloví akrobatická cvičení 2 část. Kladina nízká. Kruhy - 2 část sestavy. Hrazda - 1. část sestavy 9. Akrobacie. Trampolína. 10. Video - trampolína skoky. Hrazda. Přeskok. Kladina. 11. Akrobacie. Kruhy. Šplh na laně. 12. Hrazda. Kladina. Přeskok. 13. Nácvik zápočtových sestav na akrobacii, hrazdě, kruzích, kladině, přeskoku a trampolíně, písemný test z názvosloví a metodiky gymnastických tvarů 14. Plnění zápočtových požadavků akrobacie, kruhy, hrazda, přeskok, kladina, trampolína, šplh lano Cvičení - muži: 1. Úvodní lekce, bezpečnost při výuce, zadání didaktických výstupů "rozcvičení". 2. Akrobacie. 3. Hrazda po čelo 4. Hrazda doskočná. 5. Kruhy dosažné. 6. Malá trampolína. 7. Přeskok. 8. Nácvik vazeb zápočtových sestav (ZS). 9. Ukázka zápočtových sestav, jejich individuální nácvik. 10. Individuální ukázky zápočtových sestav, jejich opravování. 11. Opakování zápočtových sestav, příprava na zápočet. 12. Názvosloví cvičení na nářadí - visy, podpory, sedy, ručkování, lezení a šplhání, komíhání, obraty, výmyky a vzepření. Výklad a ukázky. 13. Zápočtový test. 14. Zápočtová hodina, ZS v akrobacii, na hrazdě po čelo a doskočné, na kruzích, v přeskoku. Podrobný plán na webových stránkách KTV

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení gymnastických pohybových dovedností a na praktické osvojení dopomoci a záchrany při cvičení. Součástí je i informace o nových trendech v gymnastice.
Student bude schopen správného technického provedení gymnastických cvičení.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na výuce - min 80% docházka. Podmínky k udělení zápočtu - ženy Písemný test - názvosloví cvičení na nářadí, Metodický výstup - vedení rozcvičení (na hudbu), odevzdání grafického záznamu rozcvičení Praktické gymnastické dovednosti Šplh na laně (5 m), Přeskok (koza 120 cm): Z rozběhu a odrazu snožmo roznožka se zášvihem (https://youtu.be/GxMKdQ5dSOg), skrčka se zášvihem (https://youtu.be/GD6_Cu90Wmo), Malá trampolínka: Z rozběhu kotoul letmo (https://youtu.be/OvCHjRcP_24) Hrazda (dosažná): Ze shybu stojmo výmyk odrazem jednonož - přešvih únožmo pravou/levou do vzporu jízdmo - spád vzad a vzepření závěsem v podkolení - toč jízdmo vpřed - přešvih únožmo vzad do vzporu - zákmihem seskok - odrazem snožmo podmet (https://youtu.be/954rboEyF1E) Kruhy (doskočné): Třetím předkmihem shyb - zákmih ve shybu - předkmihem svis vznesmo - svis střemhlav - předkmihem svis vznesmo - zákmihem seskok (https://youtu.be/TRgSrAuxrEY) Kladina (50 cm): Náskok do dřepu, obrat 90 stupňů - přísun "čertík" - skok přednožmo skrčný "kufr" - obrat ve výponu jednonož 180 stupňů, váha předklonmo, výdrž 2 sec - kotoul vpřed - seskok odrazem snožmo výskok přednožmo roznožný "roznožka" (https://youtu.be/sOmv4Ilemrw) Akrobacie: Váha předklonmo, výdrž 2 sec - přísun "nůžky" - přísun "čertík" - stoj - kotoul do roznožma - kotoul do dřepu - výskok s obratem 180 stupňů - kotoul vzad do zášvihu přes napjaté paže - z přemetového poskoku dva přemety stranou ve vazbě, bez přerušení (https://youtu.be/zL6kKKOJmqY) Podmínky k udělení zápočtu - muži: Dosažení předepsaného počtu bodů v testu Názvosloví 1. Metodický výstup - vedení rozcvičení Osvojení předepsaných gymnastických dovedností: Akrobacie: 1. Ze vzporu dřepmo, kotoul skrčmo, výskok do stoje, čelné kruhy zevnitř - kotoul schylmo do stoje, vzpažit - kotoul vzad schylmo, vzpažit - kotoul vzad roznožmo, upažit - kotoul vpřed roznožmo, upažit. 2. Ze vzporu stojmo, zvolna stoj na hlavě schylmo - kotoul vpřed do vzporu dřepmo, výskok do stoje, čelné kruhy zevnitř - výkrokem přemet stranou, půlobrat - výkrokem stoj na rukou - kotoul vpřed do sedu, upažit. Hrazda po čelo: Ze svisu stojmo, zvolna výmyk - odkmih a toč vzad - přešvih únožmo do vzporu jízdmo a toč jízdmo - přešvih únožmo vzad do vzporu - seskok podmetem. Hrazda doskočná: Ze svisu, výmyk - nabrání kmihu, kmihem podmetmo - mezikmih - zákmihem seskok do stoje. Kruhy: Ze svisu nadhmatem - vzepření zvolna souruč, přednos (2s) - sešin do svisu vznesmo - svis střemhlav - svis vznesmo - svis vzadu a seskok do stoje. Přeskok (švédská bedna 120 cm, můstek): Z rozběhu odrazem snožmo, skrčka z vodorovného zášvihu, s dohmatem na přední část bedny. Doskok nejméně 1,5 m za nářadí.
Doporučená literatura
 • APPELT, K. aj. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1990. IBSN 80-7033-011-2..
 • KOS, B., WÁLOVÁ, Z. Kondiční gymnastika. Praha : FTVS UK, 1985..
 • KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha : Grada Publishing. 2006. 112 s. ISBN 80-247-1636-4.
 • SVATOŇ, V., aj. GYMNASTIKA Akrobacie a cvičení na nářadí. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997..
 • VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Herní pojetí gymnastiky.. Praha, Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1284-5.
 • ZÍTKO, M., CRUDIMSKÝ, J. Od přemetu k saltu. Praha : ČASPV, 2005 (videopořad)..
 • ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. Praha : ČASPV 2006. II. rozšířené vydání. ISBN 80 - 86586 - 17 - 0..
 • ZÍTKO,M. a kol. Všeobecná gymnastika - speciální učební text. Praha : ČASPV, 2000. ISBN 80-902509-7-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr