Předmět: Gymnastika 3

« Zpět
Název předmětu Gymnastika 3
Kód předmětu KTV/GYM3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Dygrín Jiří, PaedDr.
 • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení - ženy: 1. Video - zápočtové požadavky, akrobatické průpravy. Přeskok - opak.skoků 2. Názvosloví nářadí 1 část, Akrobacie - metodika kotoulu vzad do stoje na rukou. Hrazda - nácvik vzepření jízdmo.Trampolína - opak. kotoulu letmo 3. Video - akrobacie rondat. Kruhy - houpání s obraty, u předhupu shyb. Akrobacie - nácvik rondatu, skoky - příklepový, kadetový. Hrazda - nácvik toč vzad ze vporu 4. Video - metodika salta vpřed. Přeskok - kůň, roznožka. Kladina - chůze, náskok do vporu dřepmo. Trampolína - metodika salta vpřed 5. Kruhy - 1část sestavy. Akrobacie - rondat s obratem kotoul, přemet stranou. Hrazda - toč vzad s podmetem. 6. Gymnastické průpravy. Trampolína - salto vpřed. Kladina - obraty, seskok rondatem. 7. Hrazda - seskok skrčkou. Akrobacie - 3prvková akrob. řada, 2 gymnastické skoky. Přeskok - skrčka, roznožka se zášvihem. 8. Názvosloví nářadí 2 část. Kladina - dálkový skok, kotouly seskok. Kruhy - 2 část sestavy. Hrazda - 1. část sestavy výmyk, toč jízdmo vpřed, vzepření jízdmo 9. Akrobacie - tvorba sestav. Trampolína - salto vpřed. Hrazda - seskok skrčkou 10. Hrazda - 2.část sestavy toč vzad, podmet, skrčka. Přeskok - skrčka, roznožka se zášvihem. Kladina - tvorba sestavy, 3 řady 11. Akrobacie - tvorba a nácvik celé sestavy. Hrazda - nácvik sestavy. Kladina - nácvik sestavy. Trampolína - salto vpřed. 12. Akrobacie - tvorba a nácvik celé sestavy. Kruhy nácvik celé sestavy. Přeskok - skrčka, roznožka se zášvihem. Kladina - nácvik celé sestavy, 3 řady 13. Nácvik zápočtových sestav na akrobacii, hrazdě, kruzích, kladině, přeskoku a trampolíně, písemný test z názvosloví cvičení na nářadí a metodiky gymnastických tvarů 14. Plnění zápočtových požadavků akrobacie, kruhy, hrazda, přeskok, kladina, trampolína. Cvičení - muži: 1. Úvodní lekce, bezpečnost při výuce, zadání didaktických výstupů - rozcvičení. 2. Akrobacie, zpevňovací průprava a stojková průprava, opakování kotoulů a jejich obměn, stoje na hlavě a vazeb stoje na rukou a kotoulů. Nácvik váhy předklonmo. Přemetová průprava, opakování přemetu stranou a nácvik přemetu vpřed. 3. Hrazda po čelo, opakování výmyku, toče vzad a jízdmo a nácvik vzepření jízdmo a vzklopmo. Nácvik toče vpřed a seskoku přešvihem skrčmo. 4. Hrazda doskočná, opakování výmyku, nabírání kmihu shybem a kmihem podmetmo. Nácvik vzepření vzklopmo a seskoku podmetem. 5. Kruhy doskočné, opakování komíhání ve svisu, vzepření souruč a nácvik výkrutu vpřed a překotu roznožmo vzad. 6. Malá trampolína, odrazová průprava, přímé skoky a skoky s obraty, kotoul letmo, nácvik salta vpřed. 7. Přeskok, opakování roznožky a skrčky přes švédskou bednu, nácvik roznožky a skrčky přes koně na dél. 8. Nácvik vazeb zápočtových sestav (ZS). 9. Ukázka zápočtových sestav, jejich individuální nácvik. 10. Individuální ukázky zápočtových sestav, jejich opravování. 11. Opakování zápočtových sestav, příprava na zápočet. 12. Názvosloví cvičení na nářadí, toče, mety, převraty, přechody z poloh vyšších do nižších, akrobatická cvičení. Výklad a ukázky. 13. Zápočtový test. 14. Zápočtová hodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení gymnastických pohybových dovedností z hlediska metodiky gymnastického učiva. Praktické osvojení dopomoci a záchrany ve výuce z hlediska bezpečnosti žáků. Informace o nových trendech v gymnastice. Studenti se seznámí s pravidly a organizací soutěží ve sportovní gymnastice.
Student bude schopen správného technického provedení gymnastických cvičení.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.
KTV/GYM2

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Požadované vstupní znalosti v rozsahu učiva předmětu GYM2. Aktivní účast ve výuce - min 80% docházka. Podmínky k udělení zápočtu - ženy. Písemný test - technický základ pohybu a metodika nácviku cvičebních tvarů Seminární práce - rozbor zadaného cvičebního tvaru. Praktické gymnastické dovednosti přeskok: gymnastický stůl (80 cm), žíněnky do výše stolu. Z rozběhu náskok do stoje na rukou - pád do lehu na zádech (https://youtu.be/9iYi5xzH_Jw) velká trampolína: salto vpřed, hrazda: výmyk - toč - podmet (https://youtu.be/KskX-_UcjpQ) kladina: (120 cm) sestava s povinnými požadavky - náskok do dřepu, 2 gymnastické skoky, obrat jednonož ve výponu 180 stupňů, rovnovážný tvar, akrobatický prvek, seskok rondátem (https://youtu.be/_YGTO-7bp6c) akrobacie: rovnovážný tvar - přísun nůžky, čertík - přemet stranou - kotoul vzad do zášvihu - obrat jednonož ve výponu 360 stupňů, stoj kotoul - naskočený kotoul do dřepu, výskok - přísun kadet - závěr (rondát - výskok s obratem - kotoul letmo/ přemet vpřed - kotoul letmo/ z rozběhu a odrazu snožmo salto vpřed) https://youtu.be/XlEzQEphntI - přemet vpřed kotoul letmo https://youtu.be/A79HxR5fwgY - salto vpřed https://youtu.be/f6iUW52Bs9U prostná: volná sestava s hudbou(60-90 sec) a povinnými požadavky: 2 řady, 2 gym a 2 akro prvky, obrat jednonož 360 stupňů Podmínky k udělení zápočtu - muži: Dosažení předepsaného počtu bodů v testu Názvosloví 2. Osvojení předepsaných gymnastických dovedností: Akrobacie: 1. Ze stoje spojného, upažením vzpažit a výkrokem váha předklonmo, zpět do stoje spojného - přemetový poskok a přemet stranou do stoje rozkročného, upažit, půlobrat a předpažením vzpažit - kotoul vzad do stoje na rukou, střídnonož do stoje spojného a předpažením vzpažit, upažením připažit. 2. Ze stoje spojného přemetový poskok a odrazem střídnonož, přemet vpřed do stoje. 3. Salto vpřed z malé trampolíny do duchny. Hrazda po čelo: Ze svisu stojmo, zvolna výmyk - přešvih únožmo do vzporu jízdmo - po spádu vzad, vzepření jízdmo - přešvih únožmo vzad do vzporu - toč vpřed a seskok přešvihem skrčmo do stoje. Hrazda (doskočná): Ze svisu, nabrání kmihu shybem a předkmihem vzepření vzklopmo - podmet do stoje. Kruhy: Ze svisu nadhmatem vzepření zvolna souruč do vzporu, přednos ( 2s) - sešin do svisu vznesmo- zákmihem výkrut vpřed do svisu vznesmo - zákmih a předkmihem překot vzad roznožmo. Přeskok: (kůň na dél, výška 125 cm, můstek): Z rozběhu odrazem snožmo a dohmatem na krk koně skrčka ze zášvihu, doskok nejméně 1,5m za koně.
Doporučená literatura
 • APPELT, K., aj. Názvosloví pro cvičitele. Praha : Olympia, 1990. 244 s. ISBN 80-7033-011-2.
 • KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha : Grada Publishing. 2006. 112 s. ISBN 80-247-1636-4..
 • SVATOŇ, V., aj. , 1997. GYMNASTIKA Akrobacie a cvičení na nářadí. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997..
 • ZÍTKO, M., CRUDIMSKÝ, J. Od přemetu k saltu. Praha : ČASPV, 2005 (videopořad)..
 • ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. Praha : ČASPV 2006. II. rozšířené vydání. ISBN 80 - 86586 - 17 - 0..
 • ZÍTKO, M. Od kotoulu po přemet. Praha : ČASPV, 2000 (videopořad)..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr