Předmět: Intervenční pohybové programy

« Zpět
Název předmětu Intervenční pohybové programy
Kód předmětu KTV/IPP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do problematiky, zdravý životní styl. 2. Pohybová aktivita a zdraví, pohybový režim. Pohybový aparát, energetické systémy. 3. Charakteristika intervenčních pohybových programů a jejich tvorba. Propagačně motivační programy. 4. Rozvoj pohybových schopností pomocí intervenčních pohybových programů. 5. Specifika intervenčních pohybových programů pro děti, pro ženy a pro seniory. 6. Diagnostika kondičních schopností a pohybové výkonnosti - zátěžové a motorické testy. 7. Poškození pohybového aparátu vlivem špatného zatěžování, zásady kompenzačních cvičení. Cvičení: 1. Komplexní pohybový rozvoj - trup ("core training"). 2. Komplexní pohybový rozvoj - horní a dolní končetiny. 3. Rozvoj rychlostních, silových a vytrvalostních schopností. 4. Rozvoj koordinace a pohyblivosti. 5. Diagnostika stavu pohybového aparátu - svalové dysbalance, svalové testy. 6. Kompenzační cvičení s využitím balančních pomůcek. 7. Dechová a uvolňovací cvičení.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vlivu tělesných cvičení na výkonnost a zdraví lidského organismu. Studenti se dozvědí, jak rozvíjet pohybové schopnosti, jaké jsou zásady při tvorbě intervenčních programů a jakým způsobem cvičení přispívá ke zdravému životnímu stylu a optimalizaci tělesné hmotnosti. Součástí je i seznámení s nejběžnějšími problémy v oblasti poruch pohybového aparátu, jejich prevence a kompenzačními cvičeními.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Zápočtové požadavky: Aktivní účast na cvičeních (80% docházka), ukázka správného provedení kompenzačních cvičení, písemný test. Zkouškové požadavky: Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • DOVALIL, J., PERIČ, T. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2118-7.
  • JEBAVÝ, R., DOUBRAVSKÝ, P. Posilování s medicinbaly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3364-7.
  • JEBAVÝ, R., ZUMR, T. Posilování s balančními pomůckami. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5130-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr