Předmět: Obecná kineziologie

« Zpět
Název předmětu Obecná kineziologie
Kód předmětu KTV/KINE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do problematiky, vymezení pojmů Primitivní model interneuronové sítě 2. Svalová práce, histologie svalu Funkce CNS při řízení pohybu 3. Periferní nervový systém Centrální nervový systém 4. Vztah vegetativního nervového systému k pohybovému aparátu Spinální úroveň řízení pohybového aparátu 5. Schéma míšního nervu Subkortikální úroveň řízení pohybového aparátu - truncus encephalicus 6. Subkortikální úroveň řízení pohybového aparátu - cerebellum Subkortikální úroveň řízení pohybového aparátu - mesencephalon 7. Kortikální úroveň řízení pohybového aparátu - bazální ganglia Kortikální úroveň řízení pohybového aparátu - telencephalon 8. Motorické dráhy Senzitivní dráhy 9. Limbický systém Neurofyziologické principy - reciproční inervace, propriocepce 10. Porucha kokontrakční synergie Základy reflexologie 11. Využití primitivních reflexů 12. Odebrání kineziologického rozboru 13. Základy funkčních poruch I. Základy funkčních poruch II. 14. Závěr, souhrn, zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem obecné kineziologie je podat stručnou a srozumitelnou charakteristiku pohybu vznikajícího na buněčné úrovni, pokračujícího tkáňovou kineziologií a končící integrací řídících procesů na úrovni organismu. Obecná kineziologie je propedeutikou, jejíž absolvování poskytuje soubor základních informací, umožňujících racionální pochopení funkcí pohybového systému v normě i v patologii.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Test

Aktivní účast na seminářích, splnění písemného testu, vypracování seminární práce v příslušném rozsahu na předem zvolené téma.
Doporučená literatura
 • CARR, J., SHEPHERD, R. (1998):. Neurological Rehabilitation: Optimizing Motor Performance. Butterworth Heinemann, Oxford, 350 s..
 • ČIHÁK, R. (2001):. Anatomie III. Grada, Praha, 655 s..
 • DYLEVSKÝ I. (2007):. Obecná kineziologie, Grada, Praha, s.192.
 • LARRY R.S., FLOYD E.B. (2002):. Fundamental Neuroscience, Elsevier Science & Technology, United Kingdom, 1600 s. ISBN-13:9780126603033..
 • TRAVELL J.G., SIMONS D. G. (2000):. Handbuch der Muskel Triggerpunkte I.II., Urban and Fischer, München - Jena, 1255 s. ISBN 3-437-41401-1..
 • TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J. (1996):. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Grada, Praha, 175 s..
 • VÉLE, F. (1996):. Kineziologie pro klinickou praxi. Grada, Praha, 271 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr