Předmět: Kompenzační cvičení

« Zpět
Název předmětu Kompenzační cvičení
Kód předmětu KTV/KOC
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Bajzíková Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Charakteristika předmětu 2. Význam pohybu v rámci komplexní péče. 3. Dech. Dechová cvičení. 4. Základy kineziologie, statická hybnost, svalová dysbalance, dynamická hybnost. 5. Vyšetřování aspekcí. Další formy sledování. 6. Poruchy funkce hybného systému. 7. Poruchy pohybových stereotypů. 8. Seznámení s přesným provedením kompenzačních a testovacích cvičení. 9. Dělení kompenzačních cvičení. 10. Cvičební jednotka. Obsah jednotlivých částí. 11. Na základě otestování vlastní úrovně kosterně-svalového systému vytvoření individuálního cvičebního programu. 12. Druhy pohybu. 13. Relaxačních cvičení. Nácvik relaxace po předchozím protažení, nácvik lokální, celkové a diferencované relaxace. 14. Možnosti využití cvičení v pedagogické, sportovní a běžné denní praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení s přesným provedením kompenzačních a testovacích cvičení. Na základě otestování vlastní úrovně kosterně-svalového systému vytvoření individuálního cvičebního programu. Možnosti využití v pedagogické, sportovní a běžné denní praxi.
Student získá odborné kompetence pro výběr vhodných kompenzačních cvičení..
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta. Znalosti anatomie hybnosti člověka.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičení; během cvičení prokázání osvojení teoretických znalostí a správného provedení cviků
Doporučená literatura
  • BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-0948-2.
  • BUZKOVÁ,KL. Strečink. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1342-X.
  • ČERMÁK, J aj. Záda už mě nebolí. Praha: Jan Vašut, 2008. ISBN 80-7236-117-1.
  • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda u sportovců. ACT, 2017. ISBN 978-80-906440-3-8.
  • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda. Čelákovice: ACT centrum, 2015. ISBN 978-80-260-7317-8.
  • TLAPÁK, P. Posilování kloubní kondice. Centračně-stabilizační cvičení.. Praha: ARSCI, 2014. ISBN 978-80-7420-037-3.
  • ZÍTKO, M. Kompenzační cvičení. Praha: NS SVOBODA, 1998. ISBN 80-205-0529-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr