Předmět: Komunální podpora sportu a cest. ruchu

« Zpět
Název předmětu Komunální podpora sportu a cest. ruchu
Kód předmětu KTV/KPSR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Sabáčková Markéta, Mgr. Bc.
 • Pokorný Tomáš, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Sport. Sport od počátku. Sport jako společenský fenomén. 2. Zákon o podpoře sportu - národní sportovní agentura, EU. 3. Sport jako součást komunální politiky - financování, strategie sportu, sportovní spolky, organizace, smluvní vztahy. 4. Sport jako zdroj cestovního ruchu. 5. Cestovní ruch. Charakteristika, historie, aktuální stav a trendy. 6. Cestovní ruch v zákonném pojetí - Ministerstvo pro místní rozvoj, organizace cestovního ruchu, EU. 7. Cestovní ruch v komunálním pojetí - městské informační centrum, komunální strategie cestovního ruchu, udržitelnost. Cvičení: 1. Zdroje financování sportu - fondy, dotace, příspěvky, dobrovolnictví. Jak vytvořit a podat správnou žádost o financování? 2. Aktuální stav komunálních sportovišť část I. 3. Aktuální stav komunálních sportovišť část II. 4. Vyhodnocení poznatků a podnětů z návštěvy komunálních sportovišť 5. Městské informační centrum v praxi část II. 6. Vyhodnocení poznatků a podnětů z návštěvy Městského informačního centra.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače s obsahem a principy komunální podpory sportu a cestovního ruchu.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Nejsou vyžadovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Účast na výuce, seminární práce zaměřená na témata vzešlá na cvičeních.
Doporučená literatura
 • GOELDNER, C. R., BRENT RICHIE, J. R. Cestovní ruch - principy, příklady, trendy.. Praha: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-247-3749-2.
 • NOVÁ, J., RACEK, O., NOVOTNÝ, J. a kol. Management, marketing a ekonomika sportu.. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8346-2.
 • PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J. Ekonomika turismu.. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3643-3.
 • PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J. Marketingový management destinací.. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3749-2.
 • RAŠOVSKÁ, I., RYGLOVÁ, K. Management kvality služeb v cestovním ruchu.. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5021-7.
 • REKTOŘÍK, J., PIROŽEK, P., NOVÁ, J. Projektový management ve sportu.. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7995-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr