Předmět: Odborná praxe 1

« Zpět
Název předmětu Odborná praxe 1
Kód předmětu KTV/OP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je realizován prostřednictvím praktické činnosti studenta na vybraném pracovišti a v přirozených podmínkách institucí poskytujících sportovní a volnočasové aktivity pro danou věkovou kategorii. Studenti si vybírají zařízení dle seznamu institucí pro plnění odborných praxí (viz dokument Základní informace o odborných praxích). Studenti se seznamují s realitou výkonu práce, osvojují si praktické dovednosti a identifikují se s profesí sportovního a volnočasového odborníka. Zároveň aplikují do praxe průběžně studiem získávané teoretické a praktické znalosti a dovednosti. Formou plnění jsou vícedenní akce v období jarních, letních, podzimních, zimních prázdnin, nebo o víkendech v průběhu akademického roku (sportovní soustředění, letní pobytové tábory, příměstské tábory, víkendové výpravy, lyžařské výcviky, pobytové kurzy apod.). Zadání praxí je prezentováno na Úvodním soustředění pro 1. ročníky. Student je povinen se seznámit s dokumentem Základní informace o odborných praxích (www.ktv.tul.cz).

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 80 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět zprostředkovává seznámení studentů s praktickou aplikací dosud získaných vědomostí a dovedností. Cílem odborné praxe je činnost s dětmi a mládeží (3-18 let) ve sportovních a volnočasových organizacích. Důraz je kladen na provozování pohybové aktivity s ohledem na zdravý životní styl.

Předpoklady
Student je povinen se seznámit s dokumentem Základní informace o odborných praxích (www.ktv.tul.cz).

Hodnoticí metody a kritéria
Hospitace

Připravit a konzultovat vybranou odbornou praxi, odevzdat Formulář pro oznámení výkonu praxe, odevzdat závěrečnou zprávu a hodnocení odpovědné osoby na činnost studenta. Odborná praxe musí být schválena garantem předmětu. Student je povinen se seznámit s dokumentem Základní informace o odborných praxích (www.ktv.tul.cz). Pro uznání předmětu a udělení kreditů je třeba mít splněny všechny náležitosti praxe do konce 2/Z.
Doporučená literatura
  • BĚLOHRADSKÁ, J., MIKEŠOVÁ, J., SOLFRONK, J., URBÁNEK, P. Praktická příprava studentů učitelství. Na pomoc pedagogickým praxím ve školském terénu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. ISBN 80-7083-574-5.
  • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Efektivní komunikace v pomáhajících profesích. Liberec: Technická univerzita v Liberci., 2012. ISBN 978-80-7372-941-7.
  • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-687-4.
  • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-30-6.
  • TILINGER, P. a kol. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1241-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr