Předmět: Odborná praxe 2

« Zpět
Název předmětu Odborná praxe 2
Kód předmětu KTV/OP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je realizován prostřednictvím praktické činnosti studenta na vybraném pracovišti a v přirozených podmínkách institucí poskytujících sportovní a volnočasové aktivity. Studenti se seznamují s realitou výkonu práce, osvojují si praktické dovednosti a identifikují se s profesí sportovního a volnočasového odborníka. Zároveň aplikují do praxe průběžně studiem získávané teoretické a praktické znalosti a dovednosti. Formou odborné praxe je pravidelná činnost v rámci akademického roku se zaměřením na organizaci a vedení sportovních a volnočasových aktivit. Smyslem je pravidelně vedená činnost. Věkové omezení není stanoveno.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 100 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem odborné praxe 2 je činnost ve sportovních organizacích, volnočasových organizacích, organizacích věnujících se zdravému životnímu stylu a podpoře aktivního životního stylu, organizacích pečujících o rozdílné věkové kategorie klientů (DDM, školní kluby, sportovní oddíly, volnočasové organizace, sportovní agentury, domovy seniorů apod.).

Předpoklady
Student je povinen se seznámit s dokumentem Základní informace o odborných praxích (www.ktv.tul.cz).
KTV/OP1

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

- připravit a konzultovat vybranou odbornou praxi, - odevzdat Formulář pro oznámení výkonu praxe, - odevzdat závěrečnou zprávu a hodnocení odpovědné osoby na činnost studenta Odborná praxe musí být schválena garantem předmětu. Student je povinen se seznámit s dokumentem Základní informace o odborných praxích (www.ktv.tul.cz). Pro uznání předmětu a udělení kreditů je třeba mít splněny všechny náležitosti praxe do konce 2/L.
Doporučená literatura
  • BĚLOHRADSKÁ, J., MIKEŠOVÁ, J., SOLFRONK, J., URBÁNEK, P. Praktická příprava studentů učitelství. Na pomoc pedagogickým praxím ve školském terénu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. ISBN 80-7083-574-5.
  • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Efektivní komunikace v pomáhajících profesích. Liberec: Technická univerzita v Liberci., 2012. ISBN 978-80-7372-941-7.
  • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-687-4.
  • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-30-6.
  • TILINGER, P. a kol. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1241-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr