Předmět: Odborná praxe3

« Zpět
Název předmětu Odborná praxe3
Kód předmětu KTV/OP3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět zprostředkovává seznámení studentů s praktickou aplikací dosud získaných vědomostí a dovedností. Smyslem odborné praxe je samostatná činnost v oblasti sportu a volnočasových aktivit se zaměřením na zdravý životní styl a podporu aktivního životního stylu. Předmět je realizován prostřednictvím praktické činnosti studenta na vybraném pracovišti a v přirozených podmínkách institucí poskytujících sportovní a volnočasové aktivity. Studenti se seznamují s realitou výkonu práce, osvojují si praktické dovednosti a identifikují se s profesí sportovního a volnočasového odborníka. Zároveň aplikují do praxe průběžně studiem získávané teoretické a praktické znalosti a dovednosti. Závěrečné portfolio obsahuje profesní životopis studenta, dokumentace všech absolvovaných odborných praxí jejich hodnocení, fotodokumentaci, vzdělávací certifikáty a osvědčení, další formální náležitosti vyspecifikované dokumentem Základní informace k odborným praxím.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 120 hodin za semestr
  • Vypracování kvalifikační práce - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem odborné praxe je spolupodílení se na organizaci akcí sportovních akcí a se změřením na zdravý životní styl a podporu aktivního životního stylu. Akce zastřešuje KTV FP TUL (kurzy, sportovní soutěže, projekty KTV, akademické sportovní centrum apod.). Formou odborné praxe je organizační činnost na přidělených akcích. Cílem odborné praxe je souvislé zapojení studenta do chodu organizace působící nebo se věnující problematice sportu, volnočasových aktivit a spolupodílení se na organizaci sportovních akcí se změřením na zdravý životní styl a podporu aktivního životního stylu. Instituce vykazují široké spektrum činností, které umožňují studentovi hlubší orientaci v problematice (sportovní kluby, DDM, sportovní odbory magistrátů a krajů, cestovní agentury, školní kluby, volnočasové organizace, domovy seniorů apod.). Tuto část odborné praxe je možné po konzultaci s garantem předmětu realizovat v organizaci dle vlastního výběru.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Student je povinen se seznámit s dokumentem Základní informace o odborných praxích (www.ktv.tul.cz).
KTV/OP2

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

- připravit a konzultovat vybranou odbornou praxi, - odevzdat Formulář pro oznámení výkonu praxe, - odevzdat závěrečnou zprávu a hodnocení odpovědné osoby na činnost studenta Odborná praxe musí být schválena garantem předmětu. Podmínkou zápočtu je odevzdání závěrečného portfolia, které obsahuje profesní životopis studenta, dokumentaci všech absolvovaných odborných praxí a další formální náležitosti, specifikované v dokumentu Základní informace o odborných praxích. Pro uznání předmětu a udělení kreditů je třeba mít splněny všechny náležitosti praxe do konce 3/Z.
Doporučená literatura
  • BĚLOHRADSKÁ, J., MIKEŠOVÁ, J., SOLFRONK, J., URBÁNEK, P. Praktická příprava studentů učitelství. Na pomoc pedagogickým praxím ve školském terénu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. ISBN 80-7083-574-5.
  • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Efektivní komunikace v pomáhajících profesích. Liberec: Technická univerzita v Liberci., 2012. ISBN 978-80-7372-941-7.
  • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-687-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr