Předmět: Organizace a řízení sportovních akcí 1

« Zpět
Název předmětu Organizace a řízení sportovních akcí 1
Kód předmětu KTV/OSA1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Funkce managementu rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. 2. Plánování, strategické plánování, SWOT analýza, poslání, vize. 3. Komunikace, komunikační bariéry, asertivita, informační systémy pro řízení. Řízení, vedení lidí, koučování, týmová práce. 4. Řízení lidských zdrojů. Základní aktivity, role manažerů při jednotlivých činnostech řízení lidských zdrojů. 5. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. 6. Manažerské rozhodování, postupy, metody, nástroje. 7. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Cvičení: 1. Prezentace organizátorů úspěšných sportovních akcí. 2. Prezentace organizátorů úspěšných sportovních akcí. 3. Prezentace organizátorů úspěšných sportovních akcí. 4. Tvorba a konzultace jednotlivých studentských projektů. 5. Prezentace projektů. 6. Prezentace projektů.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení studentů s organizací a řízením sportovních akcí.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Nejsou vyžadovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Účast na cvičeních, vypracování a prezentace zadaného projektu.
Doporučená literatura
  • BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2.
  • ČÁSLAVOVÁ, E. Management v tělesné výchově a sportu. Praha : UK, 2004. ISBN 80-246-0050-1.
  • KUNZ, V. Sportovní marketing CSR a sponzoring. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0560-1.
  • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr