Předmět: Organizace a řízení sportovních akcí 2

« Zpět
Název předmětu Organizace a řízení sportovních akcí 2
Kód předmětu KTV/OSA2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Organizace ziskového charakteru (profesionální sportovní kluby, cestovní kanceláře, marketingové agentury, obchodní společnosti poskytující sportovní služby). 2. Organizace neziskového charakteru (spolky, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace a nadační fondy, veřejnoprávní a soukromoprávní organizace). 3. Možnosti dotačních programů (výzvy, zatížení, organizace). 4. Základy sponzoringu (nabídky, oslovení společností, vyhodnocení spolupráce). 5. Reklama (základní postupy, finanční analýzy, přínosy, náročnost, virální reklama). 6. Profesionální sport úloha, média, management sportovců, hodnocení výsledků. 7. Řízení lidských zdrojů ve sportu specifika řízení a hodnocení lidských zdrojů ve sportovních organizacích. Cvičení: 1.- 7. Sportovní akce organizované, řízené a vyhodnocené studenty.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Skupinová konzultace, Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou organizace a řízení sportovních akcí, s marketingem, se sponzoringem a reklamou.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Korekvizita: Organizace a řízení sportovních akcí 1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočtové požadavky: Aktivní docházka na výuku, organizace a řízení sportovní akce pro studenty. Zkouškové požadavky: Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2.
  • ČÁSLAVOVÁ, E. Management v tělesné výchově a sportu. Praha : UK, 2004. ISBN 80-246-0050-1.
  • KUNZ, V. Sportovní marketing CSR a sponzoring. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0560-1.
  • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr