Předmět: Outdoorové aktivity

« Zpět
Název předmětu Outdoorové aktivity
Kód předmětu KTV/OUA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Slovenština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Charakteristika a historické kořeny tzv. outdoorových programů. 2. Orientace v základních pojmech souvisejících s "outdoorovými" programy. 3. Základní zdroje informací (časopisy, knihy, sborníky z konferencí, databáze, internetové adresy, firemní literatura). 4. Oblast aktivit v přírodě a typologie outdoorových programů. 5. Kurt Hahn, iniciátor výchovných aplikací aktivit v přírodě. 6. Hnutí Outward Bound a jeho role v rozvoji outdoorových programů. 7. Nové trendy v outdoorových programech v zahraničí i u nás. 8. Management outdoorových programů a kritéria jejich úspěšnosti. Příprava odborníků. Vytváření tzv. "outdoorového průmyslu". 9. Zásady pro tvorbu "outdoorových programů". 10. Charakteristika a hodnocení vybraných outdoorových programů. Vlastní průzkum studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová konzultace, Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty z různých úhlů pohledu s problematikou tzv. outdoorových programů.
Student je schopen chápat pohybovou rekreaci jako prostředek tělesné kultivace a prostředek efektivního využívání volného času s pozitivním ovlivněním životního stylu.
Předpoklady
Předpokladem přijetí ke zkoušce je písemné vypracování a prezentace projektu. Zkouška proběhne písemnou formou.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Písemná práce

Aktivní účast na výuce, min. 80% účast. Předpokladem přijetí ke zkoušce je písemné vypracování, odevzdání a prezentace projektu v zadaný termín. Projekt musí splňovat zadaná kritéria.
Doporučená literatura
  • Baláš, J. a kol. Multimediální učebnice "Turistika a sporty v přírodě". Praha: UK FTVS, 2013.
  • NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Portál, 2000.. ISBN 80-7178-391-9.
  • NEUMAN, J.. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě.. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0628-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr