Předmět: Právní aspekty sportu a rekreace

« Zpět
Název předmětu Právní aspekty sportu a rekreace
Kód předmětu KTV/PASR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Novotný Vojtěch, JUDr.
Obsah předmětu
1. Občanská sdružení a jejich činnost v oblasti sportu, legislativní a právní normy 2. Organizační struktura sportovních organizací 3. Typy sportovních organizací, kluby, oddíly , asociace 4. Výroční zpráva, další dokumenty sportovní organizace 5. Vztah sportovní organizace x veřejný rozpočet (typy, pravidla, povinnosti) 6. Vztah sponzor x dárce x komerční partner (reklamní smlouvy, reklamní práva) 7. Vztah sportovní organizace x členové (členský poměr,další právní vztahy, vznik právních vztahů a jejich formy) 8. Vztah sportovní organizace x sportovní organizace 9. Účetnictví sportovní organizace (jednoduché, podvojné, uzávěrka) 10. Rozpočet, daň z příjmu (daň z příjmu právnických osob,daňové aspekty,daň z příjmu fyzických osob)cestovní náhrady, mezinárodní dvojí zdanění ve sportu (fyzická osoba provozující sportovní činnost v zahraničí)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s právní problematikou, která se vztahuje k oblasti sportu a rekreace.
Student získá odborné znalosti z právní oblasti ve vztahu ke sportu a trávení volného času.
Předpoklady
Znalosti základů práva.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na výuce (alespň 75 %). Prokázání znalostí probraných témat, zejména právní teorie, a orientace v obsahu právních norem a předpisů.
Doporučená literatura
  • Vybrané právní normy v aktuálním znění.
  • HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, Praha : Auditorium, 2007..
  • Kolektiv autorů. Otázky sportovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008..
  • KRÁLÍK, M. Právní odpovědnost za sportovní úrazy. Právní rádce: IHNED.CZ, 15.2.2007.
  • KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. Praha : C.H.Beck, 2001..
  • Kuklík, Jan a kol. Sportovní právo. Praha, 2012. ISBN 978-80-87284-28-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr