Předmět: Pavání 1

« Zpět
Název předmětu Pavání 1
Kód předmětu KTV/PL1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Rjabcová Helena, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Diagnostika plaveckých dovedností (po pádu nazad schylmo plavání 10 m pod vodou). Základní plavecké dovednosti. Poloha, "cit pro vodu". 2. Technika a nácvik plav. způsobu prsa - prvkové plavání. 3. Technika a nácvik způsobu prsa, souhra HK a DK. Souhra HK s dýcháním, prsařská obrátka. 4. Nácvik techniky pl. způsobu kraul. Prvkové plavání. Startovní skok. 5. Kraulová souhra v bezdeší, s dýcháním. Základní kraulová obrátka. 6. Technická cvičení kraul, startovní skok - kraul. Nácvik vlnění. 7. Kraul - zdokonalování techniky. Opakování vlnění. 8. Nácvik motýlku - technická cvičení, nácvik souhry. Opakování brátek P a K. 9. Opakování pl. způsobu motýlek. 10. Nácvik pl. způsobu znak. Technická cvičení, nácvik souhry. 11. Opakování pl. způsobu znak. 12. Opakování pl. způsobů Z a M. 13. Zápočty. 14. Zápočty

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení techniky všech plaveckých způsobů, startů a obrátek a pravidel závodního plavání.
Student bude schopen správného technického provedení plaveckých disciplín.
Předpoklady
Student je plavec, zvládne pád (nazad schylmo) do vody a plavání 10 m pod vodou.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Nutná 80% aktivní docházka na cvičeních. Splnění písemného testu z pravidel plavání a splnění praktických plaveckých dovedností: - uplavat 25 m prsa technikou prezentovanou ve výuce a dle pravidel plavání; - uplavat 25 m znak - dolní končetiny; - uplavat 25 m motýlek - vlnění; - uplavat 50 m znak - v limitu: muži 1:00,0 s, ženy 1:05,0 s; - uplavat 50 m kraul - v limitu: muži 50,0 s, ženy 1:00; - předvést správné provedení základních obrátek (P, Z, K) a startů.
Doporučená literatura
  • ČECHOVSKÁ,I. a MILER, T. Plavání. 1. Vyd. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-47-9049-1..
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..
  • HOCH, M. Teorie a didaktika plavání. Praha : SPN, 1983..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr