Předmět: Plavání 1

« Zpět
Název předmětu Plavání 1
Kód předmětu KTV/PL1S
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Rjabcová Helena, Mgr.
Obsah předmětu
1. Diagnostika plaveckých dovedností. 2. Rozvoj základních plaveckých dovedností. Hry pro adaptaci na vodní prostředí. 3. Technika a nácvik plaveckého způsobu prsa - poloha těla. Hry pro nácvik splývání. 4. Technika a nácvik plaveckého způsobu prsa - práce dolních končetin. Hry pro nácvik dýchání. 5. Technika a nácvik plaveckého způsobu prsa - práce horních končetin. Souhra HK a DK. Souhra HK s dýcháním. 6. Technika a nácvik plaveckého způsobu prsa - souhra HK a DK s dýcháním. Technika a nácvik plaveckého způsobu znak a kraul - poloha těla. 7. Technika a nácvik plaveckého způsobu znak a kraul - práce dolních končetin s různou polohou paží. Pády a skoky do vody. 8. Technika a nácvik plaveckého způsobu kraul - práce horních končetin, nácvik dýchání. Nácvik potápění a orientace pod vodou. 9. Technika a nácvik plaveckého způsobu kraul - souhra HK a DK v bezdeší, s dýcháním. Základní obrátky. 10. Technika a nácvik plaveckého způsobu znak - práce horních končetin, dýchání. Technická cvičení plaveckého způsobu znak, nácvik souhry. 11. Zdokonalování plaveckých způsobů. 12. Modifikované plavecké způsoby. Plavání se zátěží. Polohování. 13. Ploutvové plavání. 14. Plnění zápočtových požadavků.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení techniky všech plaveckých způsobů, startů a obrátek.
Student bude schopen plavat správnou technikou vybrané plavecké způsoby.
Předpoklady
Student je plavec.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Nutná 80% aktivní docházka na cvičeních. Splnění plaveckých požadavků: 1) uplavat 50 m plaveckým způsobem prsa a znak technikou prezentovanou ve výuce a dle pravidel plavání; 2) uplavat 25 m plaveckým způsobem kraul technikou prezentovanou ve výuce a dle pravidel plavání; 3) správně aplikovat hry na jednotlivé základní plavecké dovednosti.
Doporučená literatura
  • ČECHOVSKÁ,I. a MILER, T. Plavání. 1. Vyd. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-47-9049-1..
  • DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K. Plavecký způsob prsa - 1. část. TUL, 2022. ISBN 978-80-7494-582-3.
  • DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K. Plavecký způsob prsa - 2. část. TUL, 2022. ISBN 978-80-7494-589-2.
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr