Předmět: Preventivní medicína a zdravý životní styl

« Zpět
Název předmětu Preventivní medicína a zdravý životní styl
Kód předmětu KTV/PMZS
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valenta Vladimír, MUDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do studia předmětu/oboru (historie, interdisciplinární přístup, základní terminologie a vazby apod.). 2. Zdraví a jeho determinanty (životní a pracovní prostředí). 3. Zdraví a jeho determinanty (životní styl s hlavním zaměřením na pohybovou aktivitu). 4. Zdraví a jeho determinanty (vybrané sociálně ekonomické faktory). 5. Nejčastější neinfekční onemocnění a poruchy zdraví a jejich základní charakteristika. 6. Přehled faktorů vzniku nejčastějších neinfekčních onemocnění a poruch zdraví. 7. Pohybová aktivita jako prevence vzniku nejčastějších neinfekčních onemocnění a poruch zdraví I. 8. Pohybová aktivita jako prevence vzniku nejčastějších neinfekčních onemocnění a poruch zdraví II. 9. Pohybová aktivita jako součást intervenčního programu nejčastějších neinfekčních onemocnění a poruch zdraví I. 10. Pohybová aktivita jako součást intervenčního programu civilizačních onemocnění II. 11. Současné programy primární, sekundární i terciární prevence zaměření na pohybovou aktivitu (WHO, EU, národní/krajské/městské preventivní programy apod.). 12. Základy hygieny a epidemiologie. 13. Pohybová inaktivita jako pandemie 21. století. 14. Zápočtová hodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 55 hodin za semestr
Výstupy z učení
Preventivní medicína podává znalosti a dovednosti z oblasti podpory a ochrany zdraví, udržení zdraví a jeho rozvíjení zejména prostřednictvím zdravého životního stylu, pohybu, výživy, ale i v kontextu všech rozhodujících determinant zdraví, seznamuje s jednotlivými determinantami zdraví, efektivním poskytováním informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit. Seznamuje s metodami primární, sekundární i terciární prevence na individuální, skupinové i komunitní úrovni. Využívá poznatků z vědních oborů - lékařských, sociálních, pedagogických, psychologických. Předmět je nedílnou součástí péče o zdraví. Umožňuje aplikaci získaných znalostí v dalším studiu.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Nejsou vyžadovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Písemný test.
Doporučená literatura
  • FAIT, T., VRÁBLÍK, M., ČEŠKA, R. Preventivní medicína. 2. vyd.. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN 978-80-7345-237-7.
  • HOLČÍK, J. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost.. Brno: MSD, 2010. ISBN 978-80-7392-129-3.
  • JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. Portál Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-592-9.
  • KALMAN, M., HAMŘÍK, Z., PAVELKA, J. Podpora pohybové aktivity.. Olomouc: ORE-institut, 2009. ISBN 978-80-254-5965-2.
  • MÜLLEROVÁ, D., AUJEZDSKÁ, A. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví.. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2510-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr