Předmět: První pomoc

« Zpět
Název předmětu První pomoc
Kód předmětu KTV/PPS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kučerová Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Právní aspekty poskytování první pomoci. Obecný postup poskytování první pomoci. 2. První pomoc v případě náhlé zástavy oběhu, včetně použití AED. 3. Šok a šokové stavy. 4. Praktický nácvik základní neodkladné resuscitace, použití AED při resuscitaci, zastavení masivního krvácení (tlakový obvaz, aplikace škrtidla). 5. První pomoc při úrazech (od hlavy až k patě). 6. První pomoc v případě poškození teplem a chladem. 7. První pomoc při otravách. 8. Praktický výcvik v léčbě vybraných poranění, technika aplikace obvazu. 9. První pomoc při netraumatických stavech dospělých a dětí. 10. Poruchy vědomí. 11. Polohování raněných osob. 12. Lékárnička první pomoci. 13. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Hromadný výskyt zraněných osob. 14. Zápočtová hodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 60 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a technikami řešení obecné krizové situace související s ohrožením života nebo zdraví člověka. Pozornost je věnována i problematice ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a právní odpovědnosti při poskytování první pomoci.
Student získá odborné kompetence pro poskytnutí první pomoci.
Předpoklady
Základní znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Test

Aktivní účast na cvičeních (alespoň 75 %), zvládnutí teorie a základních technik první pomoci. Test a vyřešení modelové situace.
Doporučená literatura
  • VITAE.
  • HASÍK, J. a kol. Standardy první pomoci. Praha: Český červený kříž, 2017. ISBN 978-80-87729-17-5.
  • LEJSEK, J. a kol. První pomoc. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2090-9.
  • TACHAKRA, S. Příručka první pomoci, vyd. Bratislava: INA, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr