Předmět: Praxe průběžná

« Zpět
Název předmětu Praxe průběžná
Kód předmětu KTV/PRXP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vedení, nebo spolupodílení se na vedení zájmového kroužku (oddílu) zaměřeného na práci s dětmi (DDM, sportovní kluby atd.). Varianta A: Časová dotace 40 hodin přímé praxe (cca pololetí školního roku). 8 hod. pro přípravu a vyhodnocení praxe. Varianta B: Letní akce (tábor, soustředění) se zaměřením na děti. Záštita instituce (DDM, sportovní klub atd.). Časová dotace 5 dní (40 hodin) přímé praxe. 8 hod. pro přípravu a vyhodnocení akce.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět zprostředkovává první seznámení studentů s praktickou aplikací dosud získaných vědomostí a dovedností. Základním principem je tvorba projektu, který je studentem posléze realizován. Studenti budou s organizační pomocí učitele realizovat převážně nabídku tělocvičné rekreace pro studenty i zaměstnance Technické univerzity a to formou organizování turnajů, soutěží a různých typů tělocvičných aktivit.
Studenti se seznámí s problematikou praktické činnosti v organizacích zaměřených na děti a mládež.
Předpoklady
Zájem studenta o prováděnou činnost. Vztah k volnočasovým aktivitám.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Dotazník

Podmínkou získání zápočtu je připravit, konzultovat a realizovat praxi ve volnočasové organizaci (DDM, sportovní oddíly, kroužky, Junák apod.). Praxe je v rozsahu 6 dní (48 hodin) včetně času započítaného pro přípravu a vyhodnocení (1 den = 8 hod.). Záleží na volbě a možnostech studenta, zda zvolí formu průběžnou (pravidelné vedení kroužku), nebo souvislou (letní tábor, soustředění atd.). Po realizaci praxe student odevzdá závěrečnou zprávu z praxe a hodnocení odpovědné osoby.
Doporučená literatura
  • Časopis Těl. Vých. a Sport Mlád.: posledních 5 ročníků..
  • HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada , 1992..
  • TILINGER, P. a kol. Odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha, UK FTVS, 1994..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr