Předmět: Psychologie sportu a mentální zdraví

« Zpět
Název předmětu Psychologie sportu a mentální zdraví
Kód předmětu KTV/PSMZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nečas Miroslav, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky a cvičení: 1. Osobnost - sebepoznání: Struktura osobnosti - potřeby, postoje a jejich změny, hodnoty, návyky, temperament, charakter, vůle a přístup. Dynamika osobnosti - zrání a učení. 2. Kognitivní schopnosti: Poznávací procesy - vnímání, představování, myšlení, pozornost, paměť. Růstové nastavení mysli na výkon a zlepšování. 3. Psychická odolnost: Práce se stresem, úzkostí, zraněním, chybou, selháním. Budování celkové resilience/odolnosti a sebedisciplíny. Kultivace emoční inteligence. Vliv emocí na zdraví, psychosomatika. 4. Sebevědomí a leadership: Budování vítězné mentality, síla mysli jednotlivce a týmu. 5. Efektivní komunikace a pravidla spolupráce: Sdílení informací v triádě - sportovec, rodina, trenér. 6. Koučování jako efektivní nástroj rozvoje: Model GROW, koučink jako přístup/rozhovor/podpora přirozeného učení, principy a proces koučování, správný výběr otázek k řízení procesu změny. 7. Profil sportovce a jeho rozvojový plán: Vnitřní motivace, silné stránky, reflexe, akční plán a práce s cíli, akční plán změny, zpětná vazba. 8. Vybrané techniky a dovednosti sportovní psychologie a koučinku: Předsoutěžní stavy, relaxační a antistresové techniky - dechový trénink, Jacobsonův trénink, autogenní trénink, vizualizace, focusing. 9. Vybrané techniky a dovednosti sportovní psychologie a koučinku: vnitřní hra, flow, závodní koncentrace - směřování pozornosti. 10. Psychofyziologie v praxi: Přístroje a aplikace měřící psychofyziologické proměnné díky přístrojům bio/neurofeedback/biologická zpětná vazba. 11. Závodní rutina a návyky pro optimální výkon: Protokol a nástroje pro optimální výkon profesionálů. 12. Skupinová dynamika a koheze týmu: Koučování skupiny, soudržnosti, role, úkoly a odpovědnost hráčů. 13. Celostní přístup ke zdraví a udržitelná výkonnost: Kvality výživy a její vliv na celkovou psychickou, emoční a kognitivní udržitelnou výkonnost. 14. Celostní přístup ke zdraví a udržitelná výkonnost: Kvalita regenerace, spánku na celkovou psychickou, emoční a kognitivní udržitelnou výkonnost.

Studijní aktivity a metody výuky
Prezentace a obhajoba písemné práce, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí psychologie sportu a zdraví (zejména mentálního) a její využitelností v praxi. Předmět podpoří motivaci studentů na sobě pracovat jak po stránce sportovní, tak i studijní.
Student bude chápat souvislosti a ovlivňování propojení fyzického těla a psychických procesů. Bude mít základy k uplatnění se v praxi mentálního koučování sportovců.
Předpoklady
Nejsou vyžadovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočtové požadavky: Aktivní účast ve výuce, zpracování protokolů a jejich prezentace, praktická dovednost koučování (vedení motivačního rozhovoru se sportovcem). Zkouškové požadavky: Písemný test.
Doporučená literatura
  • BÉREŠ, M. Kouč vlastního života: cesta ke spokojenému životu.. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4689-0.
  • DWECK, C. S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017. ISBN 978-80-7555-032-3.
  • PAVEL, H., PAVLOVÁ, A. Mentální trénink v individuálních sportech.. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0896-1.
  • SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu.. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1602-5.
  • TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN., R. Psychologie sportu.. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3923-6.
  • WHITMORE, J.. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování.. Praha: Management Press, 2019. ISBN 978-80-7261-559-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr