Předmět: Psychologie pohybových aktivit

« Zpět
Název předmětu Psychologie pohybových aktivit
Kód předmětu KTV/PSPA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kulhánková Radka, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky a cvičení: 1. Psychologie pohybových aktivit - obsah, předmět. 2. Osobnost žáka a sportovce - motivační dispozice, potřeby, postoje, zájmy, hodnoty, návyky, aspirace a temperament, charakter, vůle a morálně volní vlastnosti. Dynamika osobnosti - zrání a učení. 3. Vliv pohybových aktivit na psychické procesy a stavy jedince. Poznávací procesy - vnímání, představování, myšlení, pozornost, paměť, emoce, motivace. 4. Psychologická analýza sportovních a tělovýchovných činností z pohledu pohybového, osobnostního a sociálního. 5. Práce s dynamikou skupiny. 6. Sociální kontext v tělesné výchově a sportu . Socializace, sociální skupina, sociální percepce ve sportu, role ve skupině. 7. Vývojová období jedince v kontextu sportovní přípravy. Mužský a ženský model sportu. 8. Osobnost pedagoga, trenéra. Komunikace se žáky, se sportovci, s rodiči. 9. Psychologie sportovní výkonnosti - vnitřní a vnější faktory sportovního výkonu. Práce s talenty. 10. Komplexnost sportovní a pohybové přípravy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými otázkami z psychologie pohybových aktivit.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Podmínkou zápočtu je aktivní účast ve výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu.
Doporučená literatura
  • KODÝM, M., MAN, F., JANSA, P., VÁLKOVÁ , H. Psychologie TV pro Učitelství na základní škole. Praha: Univerzita Karlova, 1982..
  • MACÁK, I.,HOŠEK, V. Psychologie TV a sportu. Praha: SPN, 1989. 221 s..
  • PAULÍK, K. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1986. 186 s..
  • SEILER, R., STOCK,A. Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 80-7033-414-2..
  • VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 1997. 210 s. ISBN 80-7184-421-7..
  • VANĚK, M. A KOL. Psychologie sportu. Praha : Olympia, 1983..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr