Předmět: Právo ve sportu

« Zpět
Název předmětu Právo ve sportu
Kód předmětu KTV/PVS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novotný Vojtěch, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky a cvičení: 1. Obecné právní pojmy, druhy právních systému, subjekty právních vztahů a dělení práva. 2. Prameny práva, jejich dělení a normativní síla, včetně praktického osvojení postupů jak hledat konkrétní prameny práva a jak se v nich orientovat, a to se zaměřením na právní předpisy sportovního práva a právní předpisy upravující volnočasové aktivity. 3. Moc zákonodárná, výkonná a soudní, legislativní proces, orgány moci výkonné se zaměřením na orgány působící v oblasti sportu a volného času. 4. Pojem sportovního práva, právní postavení sportovce s rozlišením amatérských a profesionálních sportovců. 5. Sportovní organizace (kluby, svazy, asociace), jejich právní forma, orgány, práva a povinnosti členů. 6. Doping, antidopingové předpisy, antidopingová politika na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, odpovědnost sportovních organizací a sportovců. 7. Řešení právních a jiných sporů ve sportu. 8. Smlouvy ve sportu s důrazem na profesionální sport. 9. Odpovědnost sportovců za sportovní úrazy z hlediska trestního a občanského práva. 10. Právní základy organizace sportovních akcí. 11. Právní aspekty pojistných smluv ve sportu. 12. Další odvětví práva zasahující do sportu jako právo ochrany přírody a krajiny, trestní právo apod. 13. Opakování učiva.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům nejprve teoretický právní základ a následně je seznámit s konkrétními právními normami vztahujícími se k oblasti sportu a volnočasových aktivit. Absolventi získají povědomí o tom, co lze přiřadit pod pojem sportovní právo a na jakém právním základu fungují sportovní organizace, kluby, svazy a mezinárodní asociace a do jakých právních odvětví sport zasahuje.
Absolventi získají povědomí o tom, co lze přiřadit pod pojem sportovní právo a na jakém právním základu fungují sportovní organizace, kluby, svazy a mezinárodní asociace a do jakých právních odvětví sport zasahuje.
Předpoklady
Předpokládají se zcela základní znalosti studentů z oblasti práva, a to na středoškolské úrovni. Znalosti z oborů státověda, politologie a z jednotlivých odvětví práva jsou výhodou.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočtové požadavky: Aktivní účast na výuce, prokázání znalostí a orientace v obsahu právních norem a předpisů. Zkouškové požadavky: Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • JURKA, H. Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí.. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-883-4.
  • KRÁLÍK, M. Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy.. Praha: Leges. Extra, 2016. ISBN 978-80-7502-127-4.
  • MAISNER, M., DOUBRAVA, P., JANÁK, J., VLACHOVÁ, B., DOMBROVSKÁ, M.. Základy sportovního práva.. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-744-6.
  • NEKOLA, J. Sport a doping.. Velké Přílepy: Olympia, 2018. ISBN 978-80-7376-539-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr