Předmět: Pohybová výchova a gymnastika

« Zpět
Název předmětu Pohybová výchova a gymnastika
Kód předmětu KTV/PVYG
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Doležalová Lenka, Mgr. Ph.D.
 • Dygrín Jiří, PaedDr.
Obsah předmětu
1. Úvodní lekce - úkoly výuky, obsah, cíle a uplatnění gymnastiky ve školní TV. Teorie správného držení těla. Pořadová cvičení. Zadání seminárních prací a metodických výstupů. Základy terminologie (postoje, kleky, sedy). 2. Cvičení na rozvoj pohyblivosti. Cvičení ve dvojicích. Cvičení přímivá a vyrovnávací. Základy terminologie (lehy, podpory). 3. Teorie posilování. Cvičení s využitím náčiní (koberečky, švihadla, míče, tyče). Cvičení uvolňovací a dechová. 4. Cvičení s využitím nářadí (lavičky, bedny, žebřiny). Cvičení rovnováhy a speciální nervosvalové koordinace. 5. Kombinace nářadí a náčiní a jejich využití v různých částech hodiny. Překážkové dráhy. Cvičení s hudbou. 6. Motoricko - funkční příprava (gymnastické průpravy). Základy terminologie (pohyby částí těla - paže, nohy). 7. Cvičení na přeskoku (průpravná cvičení, gymnastické hry, skrčka, roznožka) a malé trampolíně. Základy terminologie (pohyby částí těla - trup, hlava). 8. Cvičení na hrazdě (průpravná cvičení, gymnastické hry, visy, průvleky, vzpory, výmyk) a na kladině (chůze, skoky, obraty). 9. Cvičení na akrobacii (průpravná cvičení, gymnastické hry, skoky, kotouly, stoj o napjatých pažích, přemet stanou) a na kruzích (ve visu, v hupu). 10. Říkadla a jejich pohybové ztvárnění. Počítací doba, taneční krok, dětské taneční hry. 11. Metrický akcent, tempové změny. Jednoduché rytmické motivy. Cvičení s náčiním (míč, švihadlo, šátky). 12. Taneční kroky (polka, sousedská, řezanka, mazurka), charakteristické rytmy, dynamika. Improvizace studentů. 13. Country tance. 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení gymnastických pohybových dovedností a vědomostí z hlediska metodiky a didaktiky základní a rytmické gymnastiky - učiva na 1. stupeň ZŠ. Praktické osvojení dopomoci a záchrany ve výuce z hlediska bezpečnosti žáků. Gymnastické názvosloví. Gymnastické průpravy.
Student získá odborné kompetence pro výuku gymnastiky na 1. stupni základní školy.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test

Seminární práce - grafické zpracování gymnastického rozcvičení Test z učiva ZG a názvosloví Metodický výstup zaměřený na úvodní část hodiny - rušná a průpravná část praxe - základní gymnastika: 1. "semafor" P - předpažit upažit vzpažit - připažit, L - provádí stejný pohyb o jednu dobu později 2. stoj spojný-prsty spojit za zády a vystřídat paže -předklon 3. vzpor dřepmo únožný P/L - mety L/P 4. šplh na tyči 5. leh vznesmo - kolena k uším 6. sestava se švihadlem 7. 20x sedy - lehy praxe - sportovní gymnastika: 1. Přeskok: skrčka a roznožka přes kozu, odrazem s můstku. 2. Trampolínka: z rozběhu náskokem a odrazem snožmo přímý skok s obratem 180stupňů. 3. Hrazda po čelo: výmyk - sešin - přešvih skrčmo do svisu vznesmo vzadu- svis střemhlav vzadu - svis vznesmo vzadu - svis stojmo vzadu - ze svisu stojmo - podmet. 4. Kladina (50 cm): ze vzporu dřepmo, odrazem snožmo náskok do vzporu dřepmo únožného na kladině, vztyk s půlobratem - dva kroky a čertík - dva kroky a odrazen snožmo, výskok se skrčením přednožmo - dva kroky a celý obrat ve výponu - výkrokem váha předklonmo s upažením, zpět do stoje - čtyři kroky podřepem s přednožením dolů (tzv. nabírání vody) - dva kroky a odrazem snožmo, seskok roznožkou s přednožením. 5. Akrobacie: výkrokem váha předklonmo s upažením - zpět do stoje - výkrokem nůžkový skok - výkrokem čertík - výkrokem stoj na rukou (dopomoc spolucvičence), zpět do stoje - ze vzporu dřepmo, kotoul vpřed skrčmo - ze stoje, výkrokem přemet stranou do stoje rozkročného, upažit a půlobrat zády do směru pohybu - ze vzporu dřepmo, kotoul vzad skrčmo. praxe - rytmická gymnastika Praktický výstup - rozcvičení s hudebním doprovodem Pohybová skladba
Doporučená literatura
 • ZÍTKO, M. Kompenzační cvičení, Praha: NS SVOBODA, 1998. ISBN 80-205-0529-6.
 • APPELT, K.,HORÁKOVÁ, D. Názvosloví pro cvičitele. Praha : Olympia.
 • KOS, B.WÁLOVÁ, Z. Kondiční gymnastika. Praha : FTVS UK,1985..
 • KUBIČKA, J. a kol. Vybrané kapitoly z teorie gymnastiky. Praha : 1993..
 • PETR, O.SVATOŇ, V. Didaktika gymnastiky ve školní tělesné výchově. Praha : SPN, 1985..
 • SVATOŇ, V. Gymnastika metodicky a hrou. Olomouc : Hanex, 1992..
 • VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Herní pojetí gymnastiky.. Praha, Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1284-5.
 • ZÍTKO, M. Skoky z malé trampolíny. Praha : ČASPV, 1997. ISBN 80-902509-1-..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr