Předmět: Rytmická gymnaastika a tance

« Zpět
Název předmětu Rytmická gymnaastika a tance
Kód předmětu KTV/RGT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Úvodní přednáška, seznámení s požadavky. 2. Hudebně-pohybová rytmika, pohybové vyjádření základních složek hudby. 3. Rytmická gymnastika - cvičení bez náčiní. 4. Rytmická gymnastika - cvičení s náčiním (švihadlo). 5. Rytmická gymnastika - cvičení s náčiním (obruč a míč). 6. Rytmická gymnastika - nácvik a plnění zápočtových požadavků. 7. Lidové tance - základní pohybová průprava, polka. 8. Lidové tance - mazurka, sousedská. 9. Společenské tance - Anglický waltz, valčík. 10. Společenské tance - Cha-cha, Jive. 11. Tance IDO - hip-hop, disco. 12. Akrobatický rock and roll. 13. Pohybová skladba. 14. Zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení gymnastických pohybových dovedností z hlediska metodiky a didaktiky rytmické gymnastiky. Předmět přináší studentovi základní teoretickou a praktickou dovednost v oblasti lidového a sportovního tance. Teoretická část zahrnuje historii jednotlivých tanců, osvojení všeobecné taneční terminologie a seznámení se základními principy jednotlivých technik. Praktická část obsahuje základní taneční variace, koordinační a rytmická cvičení.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičeních, vypracování seminární práce, praktické zápočty - reprodukce hudebně-pohybového rytmického vzorce, sestava se švihadlem na hudbu, předvedení vybraného společenského tance v páru, skupinová pohybová skladba.
Doporučená literatura
  • Čaplová, P. Využití tanců v tělesné výchově vysokoškolských studentů.. Liberec: TU, 2014. ISBN 978-80-7494-125-2.
  • NOVOTNÁ, V., PANSKÁ, Š., ŠIMŮNKOVÁ, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba: programy cvičení s hudbou. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. ISBN 978-80-86317-83-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr