Předmět: Sportovní a pohybové hry 4

« Zpět
Název předmětu Sportovní a pohybové hry 4
Kód předmětu KTV/SPH4E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Charakteristika, vznik a vývoj florbalu, systém a organizace florbalových soutěží, úspěchy českých družstev. 2. Pravidla a rozhodování ve florbale, specifika pravidel florbalu ve školní tělesné výchově. 3. Rozdělení herních činností jednotlivce (útočné, obranné a brankáře) a herních kombinací (útočné a obrané). 4. Rozdělení systémů hry družstva a standardních situací ve florbale. 5. Charakteristika herního výkonu ve florbale (hráči, družstvo). Didaktická charakteristika florbalu (řídící styly, didaktické formy). 6. Útočné herní činnosti jednotlivce: výběr místa, přihrávání, zpracování míčku, vedení míčku, vhazování. 7. Útočné herní činnosti jednotlivce: přihrávky, tlumení, florbalový driblink, obcházení soupeře, střelba. 8. Obranné činnosti jednotlivce: obsazování hráče a prostoru, odebírání míčku, zajišťování, přebírání, zdvojování, osobní obrana. 9. Útočné herní kombinace: přihraj a běž, křížení, clonění, zpětné přihrávky, nabíhání do volného prostoru. Kombinace založené po vhazování, po volném úderu. 10. Obranné herní kombinace: zajišťování, přebírání, zdvojování. 11. Útočné herní systémy družstva: rychlý protiútok, postupný útok, přesilová hra 2-2, 1-2. 12. Obranné herní systémy družstva: aktivní obrana - zónový presink, územní obrana, osobní obrana. 13. - 14. Utkání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií (historie, pravidla, vybavení apod.) a praktickými dovednostmi (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy) florbalu.
Studenti získají teoretické znalosti o florbale a budou schopni správného technického provedení florbalových dovedností. Získají odborné kompetence pro realizaci
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

1) Aktivní účast na výuce (80% docházka) 2) Metodický výstup 3) Test teoretických znalostí (historie, pravidla a všeobecný přehled) 4) Test praktických dovedností Manipulace s florbalkou a míčkem (https://www.youtube.com/watch?v=FpxwCIneiqM&t) Vedení míčku (https://www.youtube.com/watch?v=p9ZE2ge3PgY&t) Přihrávání (https://www.youtube.com/watch?v=3Yslx8vy58c) Střelba (https://www.youtube.com/watch?v=b8JCseJrJDw)
Doporučená literatura
  • Pravidla florbalu. Česká florbalová unie, 2002..
  • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. Praha : SPN, 1988..
  • RJABCOVÁ, H. Netradiční hry: metodický materiál. Liberec : FP TU v Liberci,1997.
  • ROUBAL. B., ŠAROCHOVÁ. D. et al. Základy florbalu. Praha : ČfbU a AŠSK, 1997..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr