Předmět: Teorie a didaktika pobytu v přírodě

« Zpět
Název předmětu Teorie a didaktika pobytu v přírodě
Kód předmětu KTV/TDPP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do problematiky pobytu v přírodě - význam, možnosti, historie, trendy. 2. Možnosti "umělého" prostředí ovlivněného činností člověka pro volnočasové aktivity, moderní pojetí pobytu v přírodě. 3. Fenomén X-sportů a aktivit, adrenalinové a extrémní sporty, trendy, osobnosti, vývoj. 4. Tvorba a ochrana životního prostředí ve vztahu k přírodní výchově a rekreaci v přírodě, systém ochrany přírody. 5. Turistická činnost, historie, vývoj, typy turistiky, organizace v ČR a ve světě. 6. České a zahraniční organizace působící v oblasti pobytu a výchovy v přírodě. 7. Zážitková pedagogika, dobrodružství. Outdoorové programy, survival programy. 8. Organizování a řízení aktivit v přírodě - příprava, vedení a hodnocení programů, legislativní zabezpečení. 9. Metodika vedení akcí v přírodě. 10. Bezpečnost na outdoorových akcích, věková přiměřenost, osobnost instruktora/osobnost klienta. 11. Krizové situace při volnočasových akcích a aktivitách, postupy řešení, modelové situace. 12. Vybavení pro volnočasové a profesně pojaté pobyty v přírodě, vybavení klient, vybavení realizátor akce, technické zabezpečení. 13. Kompetence pro realizaci pobytů v přírodě, průvodcovská a vůdcovská činnost, systém vzdělávání, rizika. 14. Zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vede k pochopení významu rekreace a výchovy v přírodě. Studenti získají základní přehled o historii výchovy v přírodě u nás i v zahraničí a o možnostech využívání outdoorových programů v oblasti výchovy. Dále student získá informace o výchově v přírodě a jejím působením na člověka, seznámí se s filozofickými i ekologickými aspekty výchovy v přírodě a se základy metodiky vedení akcí.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Zájem o problematiku.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočtové požadavky: Účast na výuce (80% docházka), předložení a prezentace zadaného projektu. Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • ČECH, T. Volnočasové aktivity dětí mladšího školního věku na počátku 21. století. In HODAŇ, B. (ed.) Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc, 2002. ISBN 80-85783-37-1.
  • HODAŇ, B., DOHNAL, T. Rekreologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci., 2008. ISBN 978-80-244-2197-1.
  • HOFFMANNOVÁ, L., ŠEBEK, L. Fenomén X-sportů a aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3521-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr