Předmět: Teorie a didaktika tělesné výchovy

« Zpět
Název předmětu Teorie a didaktika tělesné výchovy
Kód předmětu KTV/TDTP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Doležalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Nejznámější tělovýchovné systémy ve světové historii. 2. Nástin vývoje TV na českém území, vývoj školní TV. 3. Současné pojetí školní TV, cíle TV a jejich koncipování. Metodické materiály v TV. 4. Řídící činnost učitele. Posuzování vyučovací činnosti učitele a učební činnosti žáků. Kriteria efektivnosti a intenzity vyučovacích hodin. 5. Základní metody pozorování vyučovací hodiny tělesné výchovy. Příprava a realizace vyučovacího pokusu studentů v hodinách TV na 1 st. ZŠ. 6. Výsledky pozorování a hodnocení vyučovacích pokusů studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem tělovýchovných systémů a školní tělesné výchovy. Studenti se také seznámí s metodami posuzování zdatnosti a motorické výkonnosti ve školní a tělovýchovné praxi. Součástí je i sledování a hodnocení vyučovací činnosti učitele a příprava a realizace vyučovacích pokusů studentů.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Účast na výuce, seminární práce, vyučovací pokus Souhrnná zkouška: ústní
Doporučená literatura
 • DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika TV nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha : UK - PF, 2000..
 • MUŽÍK, V. Didaktika tělesné výchovy pro 1. stupeň základní školy. Brno: MU,1993..
 • MUŽÍK, V., HURYCHOVÁ, A. K novému pojetí didaktiky tělesné výchovy. Brno : PF MU, 1994..
 • MUŽÍK,V., KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc : Hanex, 1997..
 • NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ J. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno : Ped. fakulta MU, 2001. ISBN 80-210-2642-1..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr