Předmět: Teorie sportu a volnočasových aktivit

« Zpět
Název předmětu Teorie sportu a volnočasových aktivit
Kód předmětu KTV/TSVA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky a cvičení: 1. Vymezení základních pojmů a definic: sport, sportovní aktivity, volný a polovolný čas, volnočasové aktivity, význam a funkce volného času. Zadání semestrálního projektu. 2. Volný čas v kontextu historického vývoje, základní klasifikace volnočasových činností, volný čas a jeho význam u různých věkových skupin. 3. Sport. Sportovní aktivity, kategorizace, formy, trendy, faktory ovlivňující sportovní aktivity. 4. Hodnoty, hodnotový systém, pyramida hodnot. Subjektivní a objektivní hodnoty. Motivace jedince. 5. Vývojové trendy a tendence v současné společnosti s ohledem na sportovní a volnočasové aktivity, základní charakteristika, podpora pohybové aktivity a její význam ve volném čase. 6. Prožitek, zážitek, zkušenost s ohledem na volnočasové aktivity. Historie, vývoj, trendy. 7. Sportovní a volnočasové aktivity v kontextu veřejné politiky, volný čas a komunální politika, vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času, komunální rekreace a základní principy řízení volného. 8. Typologie zařízení pro sport a volný čas, parky, otevřené prostory, dětská hřiště, volnočasová centra, sportovní areály, současný stav a tendence vývoje. 9. Hra a dramaturgie her s ohledem na sportovní a volnočasové programy. 10. Sportovní a volnočasové organizace pro různé věkové kategorie, vzdělávací volnočasové instituce. Příklady projektů aktivní rekreace pro různé věkové skupiny obyvatel se zaměřením na děti a seniory. 11. Cestovní kanceláře, cestovní agentury, oblasti činnosti, vymezení kompetencí, personální požadavky. 12. Volný čas a sport jako komodita, celistvý pohled na problematiku. Financování sportovních a volnočasových aktivit. 13. Aplikace volnočasových odborníků a jejich uplatnění v praxi. 14. Zápočty. Konzultace.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií sportu a volnočasových aktivit.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Aktivní přístup a zájem o problematiku.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Zápočtové požadavky: Účast na cvičeních (80% docházka). Vytvoření, odevzdání a prezentace zadaného projektu v určený termín. Projekt musí splňovat zadaná kritéria. Zkouškové požadavky: Ústní zkoušení.
Doporučená literatura
  • ČECH, T. Volnočasové aktivity dětí mladšího školního věku na počátku 21. století. In HODAŇ, B. (ed.) Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc, 2002. ISBN 80-85783-37-1.
  • FRÖMEL, K., NOVOSAD, J., SVOZIL, Z. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 80-7067-945.
  • HODAŇ, B., DOHNAL, T. Rekreologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci., 2008. ISBN 978-80-244-2197-1.
  • SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas, Karolinum, Praha, 2000.. ISBN 80-246-0044-7.
  • VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky volného času. Brno: Print-Typie, 2001. ISBN 80-86384-00-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr