Předmět: Tělesná výchova I

« Zpět
Název předmětu Tělesná výchova I
Kód předmětu KTV/TV1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů dochází od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační) a ke změnám obsahu výuky. A) Zdravotní modul: Zdravotní modul představuje předání základních teoretických poznatků k problematice pozitivního vztahu pohybové aktivity ke zdraví každého jedince. Realizován je formou diskuse a odkazů na příslušný webový portál KTV FP TUL. Důležitou součástí webové podpory jsou poznatky sportovní medicíny související s realizací pohybové aktivity a poskytováním první pomoci. Cílem modulu je zvýšit motivaci studentů k osvojování si základních poznatků souvisejících s aktivním životním stylem a tím přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění. B) Pohybový modul: Všeobecná sportovní průprava Studenti seznámí s různými formami zvyšování všeobecných kondičních schopností za využití netradičních atletických prostředků a pomůcek . Důraz je kladen na motivační a herní formy. Fitness a cvičení s hudbou Výuka je zaměřena na praktické možnosti využití moderních pohybových forem v kondiční přípravě studentů s použitím monitoringu srdeční frekvence. Hodiny jsou zaměřeny na tyto formy cvičení - zumba, step aerobik, bosu, spinning, powerjóga a kondiční posilování. Rekreační pohybové a sportovní hry Výuka je určena studentům, kteří se chtějí blíže seznámit s pravidly a herními dovednostmi her vhodných pro rekreační vyžití. Předmět integruje sportovní hry tradiční (florbal, volejbal), hry méně rozšířené (faustbal, frisbee, korfbal, lakros, ringo, apod.) s dalšími drobnými pohybovými hrami. Raketové sporty Studenti se při výuce seznámí se základní charakteristikou raketových sportů - tenisu, stolního tenisu, badmintonu, squashe (pravidla, materiální vybavení, zdravotní aspekt) a se základními herními dovednostmi. Netradiční hry Výuka je zaměřena na seznámení s pravidly a na nácvik vybraných méně rozšířených sportovních her (brenball, basketvolejbal, bezkontaktní ragby, fusvolejbal, kinbal, korfbal, ringette, ringo, T-ball, tchoukball) . Vodní sporty a zábavné formy plavání Výuka je zaměřena zdokonalení plaveckých způsobů kraul, prsa a znak pomocí zábavných forem plavání. Dále se studenti seznámí se základy vodních sportů (vodní pólo, basketbal) a ploutvového plavání (malé ploutve, větší ploutve, monoploutev) se šnorchlem i na nádech. Předmět je také možné splnit těmito kurzy: v rámci aktivních forem turistiky (Letní kurz, Kurz vysokohorské turistiky), v rámci zimních sportů (Zimní kurz, Skialpinistický kurz, Kurz běžeckého lyžování, Kurz sjezdového lyžování). Nabídku doplňují Kurz vodních sportů u moře a Kurz jachtingu. C) Evaluační modul: Evaluace inovované výuky studenty probíhá formou dotazníkového šetření, které poskytuje zpětnou vazbu ohledně spokojenosti s obsahem a formou výukových předmětů. Cílem je na základě kvalitního systému vnitřního hodnocení provést případné korekce až do finální podoby inovované výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vytvořit ze zdravotního hlediska důležitou pohybovou protiváhu převažující intelektové činnosti studentů v duchu principu kalokagathie. V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační) a ke změnám obsahu výuky. Ke stávajícím aktivitám byly přidány další nové pohybové aktivity. Student má možnost si podle svých zájmů a zdravotního stavu vybrat z uvedených aktivit: vodní sporty a zábavné formy plavání, kondiční plavání, fotbal, florbal, minitenis a tenis, rekreační pohybové a sportovní hry, kondiční posilování, moderní pohybové formy zaměřené na kardiotrénink, všeobecná sportovní průprava - netradiční atletika, indoor cycling, sebeobrana, netradiční sportovní hry, sportovní lezení (vždy dle aktuální nabídky). Přihlášky přes webovou stránku KTV před zahájením semestrální výuky.
Studenti získají klíčové kompetence k aktivnímu životnímu stylu. Zdravotně orientovaný přístup k výuce směřuje k získání teoretických vědomostí a praktických dovedností využitelných při dlouhodobém provádění pohybových aktivit v průběhu dalšího života.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na cvičeních (75 %)
Doporučená literatura
  • KUPR, J. Netradiční hry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-124-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní