Předmět: Úvodní soustředění

« Zpět
Název předmětu Úvodní soustředění
Kód předmětu KTV/USO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz je koncipován jako dvoudenní akce před zahájením prvního semestru studia programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl. Náplň kurzu je orientována na připravenost studentů na specifické podmínky VŠ studia oproti středoškolskému studiu (odlišnost studijního systému a předpisů, nutnost vyšší samostatnosti při volbě studijních předmětů, určitá nárazovost v požadavcích na příslušné vědomosti a dovednosti ve zkouškových obdobích apod.). Snahou je i vytvoření pozitivní vztahové a pracovní atmosféry ve studijních skupinách formou sportovně-kulturní části kurzu. Informační okruhy: Kreditní systém, IS/STAG; studijní a zkušební řád; rozdělení studijních předmětů; kurzovní výuka; možnosti sportovního vyžití na TUL; Akademické sportovní centrum; knihovna; databáze; přestavení garantů a tutorů; stipendijní systém). Odborné praxe: Velký časový prostor je věnovaný vysvětlení a prezentaci systému odborných praxí, které jsou nedílnou součástí studia. Garant praxí vysvětlí zaměření prací, časové dotace, nutné postupy praxí, potřebné formuláře a dokumenty.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
  • Účast na výuce - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je předcházení studijní neúspěšnosti studentů 1. ročníku prezenčního Bc. studia na FP TUL prostřednictvím vhodně sestaveného studijně-poradenského a sportovně-kulturního programu úvodního soustředění v areálu TUL.

Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní absolvování celého kurzu a všech jeho částí, vyplnění a odevzdání potřebných dokumentů a zpětné vazby.
Doporučená literatura
  • BROUKALOVÁ, L. Enviromentální výchova z pohledu učitelů.. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8439-1.
  • ČINČERA, J., JANČAŘÍKOVÁ, K., MATEJČEK, T., LUPAČ, M., ŠIMONOVÁ, P., BARTOŠ, J.. Zážitkově pedagogické učení.. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7367-047-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr