Předmět: Základy atletiky

« Zpět
Název předmětu Základy atletiky
Kód předmětu KTV/ZAAT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Charakteristika atletických disciplin, základní atletické dovednosti, hry a soutěže pro nejmladší věkovou kategorii. Projekty dětské atletiky (Kids athletics, Atletika pro děti, Atletika pro radost) - sada pomůcek pro "Atletickou školku". Atletická pravidla, specifika pro vybranou věkovou kategorii. Atletické rozcvičení, technika běžeckých disciplin (šlapavý a švihový způsob běhu - klíčové momenty), běžecká abeceda a její modifikace pro příslušnou věkovou kategorii. Rozvoj akcelerace, typy startů, rozvoj rychlostních schopností. Základní odrazová cvičení - rozdíl mezi běžeckým a skokanským odrazem. Základní odhodová cvičení. Štafetové hry, štafetová předávka spodním obloukem. Metodické výstupy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s možnostmi, jak vést dítě k prvním krůčkům v základních sportovních dovednostech.
Student bude schopen správného technického provedení základních atletických dovedností (běh, skok, hod), bude umět metodicky naučit tyto dovednosti.
Předpoklady
úroveň pohybových dovedností odpovídající věku studenta

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce

- docházka 85 % - metodický výstup na dané téma
Doporučená literatura
 • www.atletika.cz.
 • www.atletikaprodeti.cz.
 • DVOŘÁKOVÁ, H. Cvičíme a hrajeme si. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1995. 80-85783-07-X..
 • DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybem a hrou rozvíjímeosobnost dítěte. Praha:Portál, 2002. ISBN 80-7178-693-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, H. Sportujeme s nejmenšími dětmi. 2. vyd.. TeMi CZ, 2009. ISBN 978-80-87156-26-1.
 • JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorostu.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0.
 • KAPLAN, A., BARTŮNĚK,D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha : Portál, 2010..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr