Předmět: Zdravotní tělesně výchova 2

« Zpět
Název předmětu Zdravotní tělesně výchova 2
Kód předmětu KTV/ZD2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
 • Bajzíková Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Didaktický proces ve zdravotní TV. Didaktické zásady a formy, jejich uplatňování ve zdravotní TV.Vyučovací metody. 2. Pedagogické principy ve zdravotní TV. Metody. Rytmus. Druhy pohybů podle způsobu provedení. 3. Psychomotorika. Cvičební jednotka bez pomůcek, s využitím náčiní a netradičních pomůcek. 4. Ergonomie pracovního prostředí. 5. Dýchání. Dechová vlna. 6. Dynamické funkční hybné stereotypy. Svalová zřetězení. 7. Kineziologie. Analýza pohybu. Stabilizačně - mobilizační systém. 8. Lokomoce. Chůze. 9. Věkové zvláštnosti a zdravotní tělesná výchova. 10. Pedagogická diagnostika. Vyšetření aspekcí, vyšetřování hybnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikou a metodickými postupy při korekci oslabení hybného systému, respiračního a kardiovaskulárního systému, s dechovými a relaxačními cvičeními. Studenti se seznámí se zásadami pro posilování a vyšetřování hybného systému.
Student získá odborné kompetence pro vyučování zdravotní tělesné výchovy.
Předpoklady
Znalosti z anatomie člověka
KTV/ZD1

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška

Aktivní účast - 80% a úspěšný metodický výstup na cvičeních. Splnění zápočtového testu na 75 %. Zkouška: ústní.
Doporučená literatura
 • BOTLÍKOVÁ, VL. Pozdrav monitoru. Praha: Jan Vašut, 2009. ISBN 978-80-7236-658-3.
 • BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-0948-2.
 • HÁLKOVÁ, J.aj. Zdravotní tělesná výchova, 1. část. Praha: ČASPV, 2001.
 • HOŠKOVÁ, B. a MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy.
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda. Čelákovice: ACT centrum, 2015. ISBN 978-80-260-7317-8.
 • SMÍŠEK, R. Prevence a léčba bolestí zad.. Praha: Richard Smíšek., 2005. ISBN 8023958933.
 • SYSLOVÁ, VL. aj. Zdravotní tělesná výchova, 2. část. Praha: ČASPV, 2003. ISBN 80-86586-03-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr