Předmět: Základy gymnastiky

« Zpět
Název předmětu Základy gymnastiky
Kód předmětu KTV/ZGY
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
 • Dygrín Jiří, PaedDr.
 • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení (základní gymnastika): 1. Organizace a úkoly výuky, obsah a cíle ZG v systému TK. Dělení gymnastiky. 2. Pořadová cvičení. Základní povely a způsob jejich vydávání. Nástupové tvary, pochodové tvary. Obraty. Základy názvosloví cvičení prostná - polohy celého těla a jeho částí (postoje, kleky, sedy). 3. Pohyblivost - obecná charakteristika (definice). Pohyblivost horních končetin, pohyblivost trupu. Praktické ukázky. Základy názvosloví: polohy a pohyby celého těla (lehy, podpory). 4. Posilování - obecná charakteristika (definice), principy posilování mládeže. Praktické ukázky. Koberečky. Šplh na tyči a laně. 5. Teorie správného držení těla. Vyrovnávací cvičení - výběr cvičebních tvarů pro ovlivňování správného držení těla. Cvičení na lavičkách. 6. Cvičení uvolňovací, dechová, rovnováhy a speciální nervosvalové koordinace. Cvičení s krátkým a dlouhým švihadlem. 7. Cvičení se švédskou bednou - cvičení na rozvoj rychlosti a obratnosti. 8. Cvičení ve dvojicích - cvičení obratnosti a síly. 9. Cvičení na žebřinách. 10. Cvičení s plnými míči. 11. Ukázka cvičební jednotky s kondičním zaměřením. 12. Využití různého posilovacího náčiní (expanderů thera-band, bodyblade apod.). 13. Kombinace nářadí a náčiní, překážkové dráhy. 14. Zápočet. Cvičení (sportovní gymnastika): 1.-2. Motoricko - funkční příprava (gymnastické průpravy). Základy terminologie (pohyby částí těla - paže, nohy). 3.-4. Cvičení na přeskoku (průpravná cvičení, gymnastické hry, skrčka, roznožka). Základy terminologie (pohyby částí těla - trup, hlava). 5.-6. Cvičení na hrazdě (průpravná cvičení, gymnastické hry, visy, průvleky, vzpory, výmyk). 7.-8. Cvičení na akrobacii (průpravná cvičení, gymnastické hry, skoky, kotouly, stoj o napjatých pažích, přemet stranou). 9.-10. Cvičení na malé trampolíně (průpravná cvičení, přímé výskoky, skrčka, roznožka, skoky s obraty, kotoul letmo). 11.-12. Cvičení na kruzích (ve visu, v hupu) a na kladině (chůze, skoky, obraty). 13.-14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Cvičení
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti získají znalosti a osvojí si pohybové dovednosti základní a sportovní gymnastiky.

Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na výuce - min 80% docházka, grafický záznam rozcvičení daného zaměření, metodický výstup - rozcvičení (i s využitím hudby), test z názvosloví pro cvičitele, praktické osvojení kontrolních cviků a dovedností: Sportovní gymnastika - muži Přeskok (švédská bedna, 120 cm, můstek) Z rozběhu odrazem snožmo skrčka přes bednu našíř Malá trampolínka Z rozběhu a z náskoku, odrazem snožmo z trampolínky kotoul letmo Hrazda (dosažná) Ze svisu stojmo, výmyk - sešin - přešvih skrčmo do svisu vznesmo vzadu - svis střemhlav vzadu - svis vznesmo vzadu - svis stojmo vzadu - obrat - ze svisu stojmo, podmet. Akrobacie Stoj - stoj - vzpor dřepmo, kotoul vpřed skrčmo - výskok s čelními kruhy dovnitř, doskok do mírného podřepu, upažit - výkrokem stoj na rukou a kotoul vpřed schylmo do sedu, vzpažit - předklon a kotoul vzad schylmo, vzpažit - výkrokem přemet stranou, upažit - půlobrat zády do směru pohybu, připažit. Sportovní gymnastika - ženy Šplh na laně 4m Přeskok (švédská bedna 120 cm, můstek) Z rozběhu odrazem snožmo skrčka Malá trampolínka Z rozběhu kotoul letmo Hrazda (dosažná) Ze svisu stojmo, výmyk odrazem jednonož - sešin - průvlek skrčmo do svisu vznesmo vzadu - svis střemhlav vzadu - svis vznesmo vzadu - svis stojmo vzadu - obrat - ze svisu stojmo - podmet odrazem jednonož Akrobacie (pás 12 m) Stoj kotoul - přemet stranou - kotoul vzad do zášvihu - 2-3 rozběhové kroky a kotoul letmo Základní gymnastika, kontrolní skupiny cvičení (z každé skupiny možno jeden cvik nesplnit): I. skupina 1. sed roznožný, předklon, lokty na zem 2. sed snožný předklon, chytit si chodidla 3. leh vznesmo, špičky na zem 4. široký stoj rozkročný, podřep na L, pravé předloktí na zem; podřep na P, levé předloktí na zem II. skupina 1. čelné kruhy pažemi (začíná se z upažení, proti sobě) - pravá paže 1x velký, levá p. 2x malý kruh v lokti 2. skoky, opakovat 2x: jedna série = 2x se rozskákat - výskok prohnutě ve vzpažení nohy roznožené - skrčka - přípatka - roznožka - přímý skok s obratem o 180 stupňů, 3. vzpor dřepmo únožný levou (pravou), 4x mety na každou nohu 4. 2x "semafor" P - předpažit upažit vzpažit - připažit, L - provádí stejný pohyb o jednu dobu později III. skupina 1. 2x dvojšvih bez meziskoku 2. kliky: ženy 10x pánský klik, muži 2x klik na pravé ruce, 2x na levé ruce 3. shyby - ženy 3x, muži 6x 4. šplh 4 m - ženy na tyči, muži na laně bez přírazu
Doporučená literatura
 • APPELT, K. Názvosloví pro cvičitele.. Praha: Olympia, 1989.
 • FARANA, R. Základní gymnastika. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-985-8.
 • MIHULE, J. Rytmická gymnastika. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-728-1.
 • SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2194-4.
 • VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Herní pojetí gymnastiky.. Praha, Grada Publishing a.s, 2020. ISBN 978-80-271-1284-5.
 • ZÍTKO, M. et al. Všeobecná gymnastika. Speciální učební text. 4. vyd.. Praha: ČASP., 2005. ISBN 80-86586-08-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr